Διαδρομή πλοήγησης

News :: Υδατοκαλλιέργεια : συζήτηση για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές

Υδατοκαλλιέργεια : συζήτηση για τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές

(19/12/2012) Στις 23 Νοεμβρίου, η Επιτροπή οργάνωσε μια διάσκεψη στη La Coruña (Γαλικία, Ισπανία) για την ευρωπαϊκή υδατοκαλλιέργεια σε συνεργασία με τις κυβερνήσεις της Ισπανίας και της Γαλικίας. Σκοπός ήταν η συγκέντρωση προτάσεων από τα κράτη μέλη, τους παραγωγούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη για τις μελλοντικές «Στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές για τη βιώσιμη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ».

Ως μέρος της μεταρρύθμισης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ), η Επιτροπή ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τη συνεργασία τους πάνω σε έναν αριθμό αναγνωρισμένων εμποδίων που αποτρέπουν την πλήρη ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας της ΕΕ. Μετά τη θέσπιση των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να προετοιμάσουν τα πολυετή εθνικά σχέδια για τη βιώσιμη ανάπτυξη της ευρωπαϊκής υδατοκαλλιέργειας, η οποία παραμένει στάσιμη πάνω από δέκα έτη.

Τέσσερις τομείς-κλειδιά φαίνεται να είναι ειδικής σημασίας και μπορούν να εκπροσωπήσουν τους κεντρικούς αντικειμενικούς στόχους των στρατηγικών κατευθυντήριων γραμμών.

  1. Η απλοποίηση των διοικητικών διαδικασιών, ιδιαίτερα αναφορικά με την αδειοδότηση.
  2. Η εξασφάλιση της κατανομής νερού και χώρου για την υδατοκαλλιέργεια γλυκού και θαλάσσιου νερού σε συντονισμένο πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού.
  3. Η προώθηση της επιχειρηματικής διαφοροποίησης ώστε να παρασχεθούν επιπλέον πηγές εισοδήματος και βιώσιμη ανάπτυξης της υδατοκαλλιέργειας.
  4. Η χρησιμοποίηση όλων των παραγόντων ανταγωνιστικότητας, όπως τα υψηλά πρότυπα παραγωγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπήρξε ευρεία συναίνεση αναφορικά με την πρόκληση της κάλυψης του αυξανόμενου χάσματος επισιτιστικής ασφάλειας μεταξύ του επίπεδου κατανάλωσης θαλασσινών στην ΕΕ και του όγκου αλιευμάτων από τα αλιευτικά και το ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει η υδατοκαλλιέργεια στην ΕΕ για την ανάπτυξη και τον πλούτο των παράκτιων και αγροτικών κοινοτήτων