Cesta

News :: Akvakultura: diskuse o strategických pokynech

Akvakultura: diskuse o strategických pokynech

(19/12/2012) Dne 23. listopadu Komise uspořádala v Galicii ve Španělsku ve městě La Coruña ve spolupráci se španělskou a galicijskou vládou konferenci o evropské akvakultuře. Cílem bylo shromáždit náměty ze strany členských států, producentů a jiných zúčastněných subjektů, pokud jde o Strategické pokyny pro udržitelný rozvoj akvakultury v EU, které mají být v budoucnu přijaty.

Komise v rámci reformy společné rybářské politiky (SRP) povzbuzuje členské státy, aby posílily spolupráci ve věci několika konkrétních překážek, které brání plnému rozvoji akvakultury v EU. Členské státy jsou povzbuzovány, aby v návaznosti na přijetí strategických pokynů připravily víceleté vnitrostátní plány pro udržitelný rozvoj evropské akvakultury, která nyní již více než deset let stagnuje.

Ukázalo se, že zvláštní význam mají následující čtyři oblasti, které by mohly představovat cíle strategických pokynů:

  1. zjednodušit administrativní postupy, zejména pokud jde o udílení licencí;
  2. zajistit v rámci koordinovaného územního plánování vyčleňování vodních a pozemních ploch pro sladkovodní a mořskou akvakulturu;
  3. podporovat diverzifikaci obchodu, aby byly zajištěny další zdroje příjmů a udržitelný růst akvakultury;
  4. využívat všech faktorů konkurenceschopnosti, jako jsou vysoké standardy Evropské unie v oblasti produkce.

Účastníci dospěli k široké shodě na tom, že výzvou pro odvětví akvakultury je zaplnit rostoucí mezeru v zajišťování potravin, která odpovídá rozdílu mezi mírou konzumace mořských produktů v EU a objemem úlovků rybolovu, a že akvakultura EU může mít velký význam pro růst a blahobyt pobřežních a venkovských společenství.