Sökväg

News :: De regionala rådgivande nämnderna framför sina synpunkter om framtiden

De regionala rådgivande nämnderna framför sina synpunkter om framtiden

(19/12/2012) Kommissionen och de rådgivande nämnderna diskuterar hur man ska genomföra regionaliseringen av den nya gemensamma fiskeripolitiken.

Kommissionen samråder med de regionala rådgivande nämnderna om deras framtida roll och tänkbara ramar för styrning. Samrådet startade i september 2012 och ska enligt planerna slutföras under våren 2013. För första gången har företrädare för vattenbrukssektorn deltagit i diskussionerna, eftersom kommissionen har föreslagit tillsättandet av en rådgivande nämnd för vattenbruk.

Reformen av den gemensamma fiskeripolitiken kommer att göra det möjligt att gradvis delegera beslutsfattandet till lokal havsområdesnivå, vilket direkt kommer att beröra lokala fiskare och intressenter. De rådgivande nämnderna kommer att fortsätta att ge råd till kommissionen och medlemsstaterna. De kommer också att delta i utformningen av fiskeriförvaltningsåtgärder för att man ska uppnå de mål som angetts av parlamentet och rådet. Detta ger fiskare och intressenter en chans att samarbeta för att utforma åtgärder som är anpassade efter varje havsområdes särdrag.

De rådgivande nämnderna står beredda att anta utmaningen att arbeta i en regionaliserad miljö. De kommer att bygga vidare på det arbeta de har påbörjat för att tillsammans med kommissionen och medlemsstaterna kartlägga hur man bäst kan bidra till de nya regionaliserade ramarna för beslutsfattande. Gemensam planering och tydliga ramar för samarbetet kommer att krävas. Företrädarna för vattenbrukssektorn ser fram emot att inleda arbetet på att inrätta den framtida rådgivande nämnden för vattenbruk som ska främja utvecklingen av EU:s vattenbruk.