Navigačný riadok

News :: Regionálne poradné rady sa vyjadrujú o svojej budúcnosti

Regionálne poradné rady sa vyjadrujú o svojej budúcnosti

(19/12/2012) Komisia a poradné rady diskutujú o podobách zavedenia regionalizácie v rámci novej spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva

Komisia vedie s regionálnymi poradnými radami konzultácie o ich budúcej úlohe a možnom rámci v oblasti správy. Konzultácie sa začali v septembri 2012 a ich ukončenie sa očakáva na jar 2013. Keďže Komisia navrhuje zriadenie Poradnej rady pre akvakultúru, zúčastňujú sa na tejto diskusii prvýkrát aj zástupcovia sektora akvakultúry.

Reforma spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva umožní v súvislosti s morskými oblasťami posun k preneseniu rozhodovania na miestnu úroveň, čím sa dosiahne priame zapojenie miestnych rybárov a zúčastnených strán. Poradné rady budú Komisii a členským štátom naďalej poskytovať poradenstvo. Budú sa zúčastňovať aj na príprave opatrení v oblasti riadenia rybolovu, ktoré sa zameriavajú na dosahovanie cieľov stanovených Parlamentom a Radou. Rybárom a zúčastneným stranám to poskytne možnosť spolupráce pri vytváraní opatrení, ktoré sú prispôsobené osobitostiam jednotlivých morských oblastí.

Poradné rady sú pripravené prijať výzvy v oblasti práce na regionálnej úrovni. Majú ambíciu pokračovať v začatej činnosti a v spolupráci s Komisiou a členskými štátmi sa budú usilovať určiť, ako možno čo najlepšie prispieť k novému rámcu rozhodovania na regionálnej úrovni. Nevyhnutnosťou budú spoločné plánovanie a jasný rámec spolupráce. Okrem toho môžu zástupcovia sektora akvakultúry začať s činnosťou potrebnou na zriadenie novej Poradnej rady pre akvakultúru, ktorá bude podporovať rozvoj akvakultúry v EÚ.