Ścieżka nawigacji

News :: RKD wyrażają swoje poglądy na temat własnej przyszłości

RKD wyrażają swoje poglądy na temat własnej przyszłości

(19/12/2012) Komisja i Komitety Doradcze rozmawiają na temat wdrażania zasady regionalizacji w ramach nowej wspólnej polityki rybołówstwa

Komisja prowadzi konsultacje z Regionalnymi Komitetami Doradczymi w zakresie ich przyszłej roli i możliwych zasad zarządzania. Konsultacje, rozpoczęte we wrześniu 2012 roku, mają zakończyć się wiosną 2013 roku. W związku z propozycją utworzenia Komitetu Doradczego ds. Akwakultury, złożoną przez Komisję Europejską, po raz pierwszy w rozmowach tych biorą udział przedstawiciele sektora akwakultury.

Reforma wspólnej polityki rybołówstwa umożliwi przejście do zdecentralizowanego podejmowania decyzji, na poziomie lokalnym – w obrębie danego basenu morskiego, a w procesie decyzyjnym będą bezpośrednio brać udział miejscowi rybacy i inne zainteresowane strony. Komitety Doradcze będą nadal doradzać Komisji i państwom członkowskim. Będą również uczestniczyć w kształtowaniu środków zarządzania rybołówstwem, mających za zadanie realizację celów określonych przez Parlament i Radę. Stwarza to dla rybaków i innych zainteresowanych stron możliwość współpracy w określaniu środków dostosowanych do specyfiki danego basenu morskiego.

Komitety Doradcze są gotowe do rozpoczęcia działalności na poziomie regionalnym. Chcą opierać dalszą pracę na swoich dotychczasowych dokonaniach, a także nawiązywać współpracę z Komisją i państwami członkowskimi, aby dowiedzieć się, jak najlepiej wspierać regionalizację ram decyzyjnych. Konieczne będzie współdzielenie planowania i określenie wyraźnych ram współpracy. Z kolei przedstawiciele sektora akwakultury chętnie podejmą działania w sprawie ustanowienia Komitetu Doradczego ds. Akwakultury, którego zadaniem będzie wspieranie rozwoju akwakultury w UE.