Naršymo kelias

News :: RKT išreiškia savo nuomonę dėl ateities

RKT išreiškia savo nuomonę dėl ateities

(19/12/2012) Komisija ir regioninės patariamosios tarybos diskutuoja, kaip įgyvendinti regionalizaciją pagal naująją žuvininkystės politiką

Komisija konsultuojasi su regioninėmis patariamosiomis taryboms dėl jų būsimo vaidmens ir galimos valdymo sistemos. Šios konsultacijos prasidėjo 2012 m. rugsėjo mėn., tikimasi, kad baigsis 2013 m. pavasarį. Pirmą kartą į šias diskusijas įtraukti akvakultūros sektoriaus atstovai, nes Komisija pasiūlė įkurti Akvakultūros patariamąją tarybą.

Bendrosios žuvininkystės politikos reforma suteiks galimybę pereiti prie pavedamojo sprendimų priėmimo vietiniu jūrų baseinų lygmeniu, kuriame dalyvaus vietos žvejai ir suinteresuotieji subjektai. Patariamosios tarybos ir toliau teiks konsultacijas Komisijai ir valstybėms narėms. Be to, jos dalyvaus formuojant žuvininkystės valdymo priemones, skirtas Parlamento ir Tarybos nustatytiems tikslams pasiekti. Tai suteikia žvejams ir suinteresuotiesiems subjektams galimybę kartu kurti priemones, suderintas su kiekvieno jūrų baseino specifika.

Patariamosios tarybos yra pasirengusios spręsti problemas, susijusias su darbu regionalizacijos srityje. Jos nori tęsti pradėtą darbą ir, bendradarbiaudamos su Komisija ir valstybėmis narėmis, suprasti, kaip geriausiai prisidėti prie naujos regionalizuotos sprendimų priėmimo sistemos. Bus būtinas bendras planavimas ir aiški bendradarbiavimo sistema. Galiausiai akvakultūros sektoriaus atstovai trokšta pradėti darbą, susijusį su būsimos Akvakultūros patariamosios tarybos, paskatinsiančios akvakultūros plėtrą ES, steigimu.