Διαδρομή πλοήγησης

News :: Τα ΠΓΣ εκφράζουν τις απόψεις τους για το μέλλον τους

Τα ΠΓΣ εκφράζουν τις απόψεις τους για το μέλλον τους

(19/12/2012) Η Επιτροπή και τα γνωμοδοτικά συμβούλια συζητούν τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμόσουν την περιφεριοποίηση της νέας κοινής αλιευτικής πολιτικής

Η Επιτροπή συμβουλεύει τα περιφερειακά γνωμοδοτικά συμβούλια για το μελλοντικό τους ρόλο και για ένα πιθανό πλαίσιο διαχείρισης Η διαβούλευση που ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του 2012 αναμένεται να ολοκληρωθεί την άνοιξη του 2013. Για πρώτη φορά, αντιπρόσωποι του τομέα υδατοκαλλιέργειας συμμετέχουν σε αυτές τις συζητήσεις καθώς η Επιτροπή έχει προτείνει τη δημιουργία ενός γνωμοδοτικού συμβουλίου για την υδατοκαλλιέργεια.

Η μεταρρύθμιση της κοινής αλιευτικής πολιτικής θα καταστήσει δυνατή την κίνηση προς μια αποκεντρωμένη λήψη αποφάσεων, σε επίπεδο τοπικών θαλάσσιων λεκανών, η οποία θα εμπλέκει άμεσα τους τοπικούς αλιείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη. Τα γνωμοδοτικά συμβούλια θα συνεχίσουν να παρέχουν συμβουλές στην Επιτροπή και στα κράτη μέλη. Θα συμμετέχουν, επίσης, στη διαμόρφωση μέτρων διαχείρισης αλιευμάτων, τα οποία θα είναι σχεδιασμένα ώστε να επιτυγχάνουν τους αντικειμενικούς στόχους που καθορίζονται από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Αυτό παρέχει μια ευκαιρία για τους αλιείς και τα ενδιαφερόμενα μέρη να εργαστούν μαζί για να διαμορφώσουν μέτρα τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις ιδιαιτερότητες της κάθε θαλάσσιας λεκάνης.

Τα γνωμοδοτικά συμβούλια είναι έτοιμα να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις εργασίας σε ένα αποκεντρωμένο πλαίσιο. Θέλουν να συνεχίσουν να οικοδομούν πάνω στο έργο που ξεκίνησαν και να συνεργαστούν με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο με τον οποίο μπορούν καλύτερα να συνεισφέρουν στο νέο περιφερειοποιημένο πλαίσιο λήψης αποφάσεων. Ο κοινός σχεδιασμός και ένα σαφές πλαίσιο συνεργασίας θα είναι απαραίτητα. Τέλος, οι αντιπρόσωποι του κλάδου υδατοκαλλιέργειας είναι πρόθυμοι να αρχίσουν να εργάζονται για την καθιέρωση του μελλοντικού γνωμοδοτικού συμβούλιου για την υδατοκαλλιέργεια, το οποίο θα προωθήσει την ανάπτυξη της υδατοκαλλιέργειας στην ΕΕ.