Navigacijska pot

News :: 2013: odločilno leto za reformo ribiške politike

2013: odločilno leto za reformo ribiške politike

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Pogajanja o svežnju reformnih ukrepov bodo dobila nov zagon v začetku leta 2013, ko bo Parlament na plenarnem zasedanju glasoval o predlogu skupne ribiške politike (SRP) in nato o predlogu ESPR.

Parlament in Svet poskušata na tristranskih pogovorih doseči kompromis o celotnem svežnju reformnih ukrepov čim prej v letu 2013. Tako bi sveženj začel veljati najpozneje leta 2014. Prej ko bo sveženj reformnih ukrepov začel veljati, večja bo možnost, da se bomo držali rokov za uresničitev ciljev zdravega ribištva z največjim trajnostnim donosom in uvedbo obveznosti iztovarjanja za vsa ribištva v Uniji.

Trije predlogi Komisije za nove predpise so še vedno v fazi pogajanj: nova SRP, Evropski sklad za pomorstvo in ribištvo (ESPR) in skupna ureditev trgov.

Svet in Parlament sta ločeno predstavila stališča (marca in novembra 2012) do zunanje razsežnosti reforme ribiške politike. Na splošno sta obe instituciji podprli nov pristop politike, kot ga predlaga Komisija, ki ga že uporablja v odnosih z mednarodnimi partnerji.

Irska, ki bo v prvi polovici leta 2013 predsedovala Svetu, je reformo SRP postavila za prednostno nalogo na področju ribištva. Odbor za ribištvo je že glasoval o osnutku stališča v prvi obravnavi o predlogu SRP, zdaj je na vrsti glasovanje o tem stališču na plenarnem zasedanju, ki bo februarja. Potem se lahko začnejo pogajanja med institucijama. Glavni cilj irskega predsedstva (v imenu Sveta) in delegacije Odbora za ribištvo (v imenu Parlamenta) bo sklenitev dogovora med obema institucijama, ki bo temeljil na njunih stališčih. Svet je že junija 2012 opredelil svoje začetno stališče do predloga SRP. Tri institucije za dosego takega dogovora sodelujejo na tristranskih pogovorih. Ti tako imenovani trialogi običajno potekajo v neformalnem okviru na podlagi pooblastila vsake institucije.

Časovni razpored za novi sklad nekoliko zaostaja za predlogom SRP. Svet je začetno stališče sprejel na oktobrskem svetu, Odbor za ribištvo pa načrtuje, da bo o osnutku poročila poročevalca Cadeca in predlogih sprememb glasoval marca, nato pa bo o njem glasoval še Parlament na plenarnem zasedanju maja 2013. Tudi to je nujna zadeva, ker bi moral novi sklad začeti delovati 1. januarja 2014.

Še največji napredek je bil dosežen pri predlogu o skupni ureditvi trga ribiških proizvodov in proizvodov iz ribogojstva. Svet in Parlament sta v stališčih navedla, da podpirata glavno idejo pristopa, sprejetega za prihodnjo ureditev trgov. Kompromisi so v pripravi, pogajanja pa naj bi se končala v začetku leta 2013.