Ścieżka nawigacji

News :: 2013: decydujący rok dla reformy polityki rybołówstwa

2013: decydujący rok dla reformy polityki rybołówstwa

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Rozmowy w sprawie pakietu reform nabiorą rozpędu na początku 2013 roku, gdy podczas sesji plenarnej Parlamentu odbędzie się głosowanie w sprawie propozycji dotyczącej wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb), a następnie głosowanie w sprawie wniosku dotyczącego EFMR.

W ramach posiedzeń trójstronnych Parlament i Rada będą dążyć do osiągnięcia kompromisu w sprawie całego pakietu reform w jak najkrótszym terminie w 2013 roku. Dzięki temu pakiet mógłby wejść w życie najpóźniej w 2014 roku. Im wcześniej pakiet reform zacznie obowiązywać, tym bardziej prawdopodobne będzie zachowanie terminów realizacji bezpiecznych poziomów połowów dzięki zasadzie maksymalnego podtrzymywalnego połowu oraz terminów wprowadzenia obowiązku wyładunku dla wszystkich łowisk w całej Unii.

Omawiane są nadal trzy wnioski Komisji w sprawie nowych regulacji, dotyczące nowej WPRyb, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) oraz wspólnej organizacji rynków.

W sprawie filaru reformy obejmującego zewnętrzną politykę rybołówstwa Rada wypowiedziała się w marcu, zaś Parlament w listopadzie 2012 roku. Obie instytucje przyjęły nowe podejście zaproponowane przez Komisję i ta nowa strategia jest już stosowana przez Komisję w jej stosunkach z partnerami międzynarodowymi.

Dla Irlandii, która będzie sprawować prezydencję w Radzie w pierwszej połowie 2013 roku, reforma WPRyb stanowi priorytet jej działań w dziedzinie rybołówstwa. Po głosowaniu przeprowadzonym w Komisji Rybołówstwa nad przyjętym w pierwszym czytaniu projektem stanowiska w sprawie wniosku dotyczącego WPRyb, kolejnym etapem będzie lutowe głosowanie plenarne nad tym stanowiskiem. Następnie będą mogły rozpocząć się negocjacje pomiędzy instytucjami. Celem prezydencji irlandzkiej (w imieniu Rady) oraz delegacji Komisji Rybołówstwa (w imieniu Parlamentu) będzie zawarcie porozumienia między tymi dwiema instytucjami, w oparciu o zajęte przez nie wcześniej stanowiska. Rada określiła już swoje stanowisko w sprawie wniosku dotyczącego WPRyb w czerwcu 2012 roku. Współpraca mająca na celu doprowadzenie do porozumienia ma charakter trójstronnych spotkań tych trzech instytucji. Te trójstronne posiedzenia odbywają się zazwyczaj na zasadach nieformalnych, na podstawie upoważnienia każdej z tych instytucji.

Harmonogram dotyczący nowego funduszu jest nieznacznie opóźniony w stosunku do wniosku WPRyb. Rada przyjęła początkowe stanowisko na październikowym posiedzeniu. Komisja Rybołówstwa będzie głosować nad projektem sprawozdania sprawozdawcy Alaina Cadeca oraz zmianami w marcu. W maju 2013 roku ma z kolei odbyć się głosowanie na posiedzeniu plenarnym PE. Kwestia ta jest bardzo pilna, ponieważ nowy fundusz zacznie funkcjonować z dniem 1 stycznia 2014 roku.

Najbardziej zaawansowane są prace nad wnioskiem w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury. Zarówno Rada, jak i Parlament wskazały w swoich stanowiskach, że popierają podejście przyjęte dla przyszłej organizacji rynku. Opracowuje się obecnie rozwiązania kompromisowe, a negocjacje na ich temat mają być zakończone na początku 2013 roku.