Navigācijas ceļš

News :: 2013. gads: izšķirošais gads zivsaimniecības politikas reformēšanai

2013. gads: izšķirošais gads zivsaimniecības politikas reformēšanai

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Sarunas par reformas paketi atkal kļūs aktuālas 2013. gada pašā sākumā, kad Parlamenta plenārsēdē notiks balsošana par kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) priekšlikumu un tam sekos balsošana par EJZF priekšlikumu.

Trīspusējo dialogu starp Parlamentu un Padomi mērķis ir pēc iespējas drīzāk, 2013. gada laikā, panākt kompromisu par visu reformu kopumu. Tas ļautu šīm reformām stāties spēkā, vēlākais, līdz 2014. gadam. Jo ātrāk reformas stāsies spēkā, jo ātrāk vajadzēs noteikt termiņus veselīgas zvejniecības mērķu sasniegšanai maksimālā ilgtspējīgā snieguma apjomā, kā arī ieviest obligātu izkraušanas pienākumu visiem zvejas kuģiem Eiropas Savienības teritorijā.

Pašlaik joprojām notiek sarunas par trim Komisijas priekšlikumiem jaunu noteikumu ieviešanai: par jauno KZP, par Eiropas Jūrlietu un zivsaimniecības fondu (EJZF) un par kopējā tirgus organizāciju.

Par ārējās zivsaimniecības rīcībpolitikas reformas pīlāru gan Padome, gan Parlaments pauda savu viedokli divās atsevišķās reizēs (attiecīgi 2012. gada martā un novembrī) Galvenokārt abas institūcijas atbalstīja Komisijas piedāvāto jauno pieeju, un tā jau tiek īstenota Komisijas attiecības ar starptautiskajiem partneriem.

Īrija, kas būs Padomes prezidējošā valsts 2013. gada pirmajā pusē, par prioritāti darbam zivsaimniecības sektorā ir noteikusi KZP reformu. Tagad, kad PECH komiteja pirmajā lasījumā ir nobalsojusi par KZP priekšlikumu, nākamais būs plenārsēdes balsojums februārī. Pēc tam varēs sākties sarunas starp institūcijām. Galvenais Īrijas prezidentūras (Padomes vārdā) un PECH komitejas delegācijas (Parlamenta vārdā) mērķis būs noslēgt līgumu starp abām institūcijām, pamatojoties uz to pozīcijām. Padome ir definējusi savu sākotnējo pozīciju attiecībā uz KZP priekšlikumu jau 2012. gada jūnijā. Sadarbība šāda līguma panākšanai notiek trīspusējās tikšanās, kurās piedalās visas trīs institūcijas. Šie tā saucamie trīspusējie dialogi jeb trialogi parasti notiek neformālā vridā, ņemot vērā katras institūcijas pilnvaras.

Jaunā fonda plāns nedaudz atpaliek no KZP priekšlikuma. Padome savu sākotnējo pozīciju pieņēma oktobra Padomē, un PEC komiteja plāno balsot par ziņotāja Kadeka ziņojumu un labojumiem martā, Eiropas Parlamenta plenārsēdes balsojumam notiekot 2013. gada maijā. Šis arī ir neatliekams pasākums, jo jaunajam fondam būtu jāstājas spēkā 2014. gada 1. janvārī.

Priekšlikums par kopējo zivsaimniecības un akvakultūras tirgu ir ticis vistālāk. Gan Padome, gan Parlaments ir definējuši savas pozīcijas, atbalstot strauju pieeju nākotnes tirgus organizācijai. Pašlaik notiek darbs pie kompromisu panākšanas, un mērķis ir sarunas pabeigt 2013. gada sākumā.