Navigatsioonitee

News :: 2013 on kalanduspoliitika reformi otsustav aasta

2013 on kalanduspoliitika reformi otsustav aasta

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Reformipaketi läbirääkimised saavad 2013. aasta alguses sisse uue hoo nii parlamendi plenaaristungil toimuva kalanduspoliitika ettepaneku hääletuse kui ka Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ettepaneku hääletusega.

Parlamendi ja nõukogu vaheliste kolmepoolsete kohtumiste eesmärk on saavutada kogu reformipaketti hõlmav kompromiss esimesel võimalusel 2013. aastal. See võimaldaks paketil jõustuda hiljemalt 2014. aastaks. Mida kiiremini reformipakett jõustub, seda suurema tõenäosusega õnnestub pidada kinni jätkusuutliku kalanduse tähtaegadest maksimaalset jätkusuutlikku saagikust arvesse võttes ja kehtestada lossimiskohustus kõigile kalandusettevõtetele kogu liidus.

Komisjoni ettepanek uute õigusaktide vastuvõtmiseks uue kalanduspoliitika, Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi ning ühise turukorralduse kohta on veel läbirääkimiste järgus.

Reformi välise kalanduspoliitika samba kohta on nii nõukogu kui ka parlament avaldanud oma seisukohad eraldi (vastavalt 2012. aasta märtsis ja novembris). Üldjoontes toetavad mõlemad institutsioonid komisjoni pakutud uut lähenemisviisi ning komisjon juba juurutab seda suhetes rahvusvaheliste koostööpartneritega.

Iirimaa, kes on nõukogu eesistuja 2013. aasta esimeses pooles, on seadnud ühise kalanduspoliitika reformi üheks prioriteediks. Nüüd, kus kalanduskomisjon on hääletanud kalanduspoliitika ettepaneku esimese lugemise seisukoha projekti, on järgmine samm seisukoha plenaarhääletus veebruaris. Seejärel saavad alata läbirääkimised institutsioonide vahel. Iirimaa eesistumise (nõukogu nimel) ja kalanduskomisjoni delegatsiooni (parlamendi nimel) põhieesmärk on sõlmida kokkulepe kahe institutsiooni vahel kummagi seisukohtade alusel. Nõukogu on juba määratlenud oma algse seisukoha kalanduspoliitika ettepaneku kohta 2012. aasta juunis. Kokkuleppe saavutamiseks korraldatakse kolme institutsiooni vahel kolmepoolseid kohtumisi. Need on üldjuhul mitteametlikus vormis ja tuginevad iga institutsiooni mandaadile.

Uus fond on kalanduspoliitika ettepanekust ajaliselt pisut maas. Nõukogu võttis esmase seisukoha oktoobris toimunud ülemkogul ja kalanduskomisjon kavatseb hääletada raportöör Cadeci raporti projekti ja muudatusi märtsis ning parlamendi plenaarhääletus toimub 2013. aasta mais. Ka see on kiireloomuline asi, sest uus fond peaks hakkama tegutsema 1. jaanuarist 2014.

Kalandus- ja vesiviljelustoodete ühisturgude ettepanek on kõige viimistletum. Nii nõukogu kui ka parlament on väljendanud seisukohta, et nad toetavad tulevast turukorraldust puudutavat tegevuskava. Püütakse leida kompromisse, et jõuda läbirääkimistega 2013. aasta alguses lõpule.