Διαδρομή πλοήγησης

News :: 2013: μια καθοριστική χρονιά μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής

2013: μια καθοριστική χρονιά μεταρρύθμισης της αλιευτικής πολιτικής

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Οι διαπραγματεύσεις για το μεταρρυθμιστικό πακέτο θα λάβουν νέα ώθηση στις αρχές του 2013 τόσο με την ψήφο της ολομέλειας του Κοινοβουλίου επί της πρότασης της κοινής αλιευτικής πολιτικής (ΚΑλΠ) όσο και τη συνεπαγόμενη ψηφοφορία επί της πρότασης του ΕΤΘΑ.

Ο τριμερής διάλογος μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στοχεύει στην επίτευξη ενός συμβιβασμού αναφορικά με το σύνολο του μεταρρυθμιστικού πακέτου το συντομότερο δυνατό μέσα στο 2013. Αυτό θα επιτρέψει τη θέση σε ισχύ του πακέτου το αργότερο έως το 2014. Όσο συντομότερα τεθεί σε ισχύ το μεταρρυθμιστικό πακέτο, τόσο πιθανότερο είναι να τηρηθούν οι προθεσμίες για την επίτευξη των στόχων της υγιούς αλιείας μέσω της μέγιστης βιώσιμης απόδοσης και της εισαγωγής της υποχρέωσης εκφόρτωσης για όλα τα αλιεύματα στην επικράτεια της Ένωσης.

Οι τρεις προτάσεις τις Επιτροπής για νέα νομοθετικά κείμενα είναι ακόμη υπό διαπραγμάτευση: Η νέα ΚΑλΠ, το νέο Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και η κοινή οργάνωση της αγοράς.

Στον πυλώνα της μεταρρύθμισης της εξωτερικής αλιευτικής πολιτικής, τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο έχουν εκθέσει τις απόψεις τους σε επιμέρους δράσεις (το Μάρτιο και το Νοέμβριο του 2012 αντίστοιχα). Γενικά και τα δύο θεσμικά όργανα έχουν υιοθετήσει τη νέα προσέγγιση η οποία προτείνεται από την Επιτροπή και η νέα προσέγγιση πολιτικής εφαρμόζεται ήδη από την Επιτροπή στις σχέσεις της με διεθνείς εταίρους.

Η Ιρλανδία, η οποία θα έχει την προεδρία του Συμβουλίου στο πρώτο μισό του 2013, έχει αναγάγει τη μεταρρύθμιση της ΚΑλΠ σε προτεραιότητα του έργου της στον τομέα της αλιείας. Τώρα που η επιτροπή PECH έχει ψηφίσει υπέρ του σχεδίου θέσης σε πρώτη ανάγνωση επί της πρότασης της ΚΑλΠ το επόμενο στάδιο είναι η ψήφος της ολομέλειας σχετικά με αυτή τη θέση το Φεβρουάριο. Έπειτα από αυτό, οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των οργάνων θα μπορέσουν να ξεκινήσουν. Κύριος στόχος της Ιρλανδικής Προεδρίας (εκ μέρους του Συμβουλίου) και της αντιπροσωπίας της επιτροπής PECH (εκ μέρους του Κοινοβουλίου) θα είναι η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των δύο οργάνων, βάσει των αντίστοιχων θέσεων τους. Το Συμβούλιο έχει ήδη καθορίσει την αρχική του θέση αναφορικά με την πρόταση επί της ΚΑλΠ, τον Ιούνιο του 2012. Η συνεργασία για την επίτευξη μιας τέτοιας συμφωνίας λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο τριμερών συναντήσεων μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων. Αυτός ο αποκαλούμενος τριμερής διάλογος διεξάγεται συνήθως σε ανεπίσημο πλαίσιο, στη βάση της εντολής του κάθε οργάνου.

Το χρονοδιάγραμμα για το νέο Ταμείο υστερεί ελαφρώς σε σχέση με την πρόταση επί της ΚΑλΠ. Το Συμβούλιο υιοθέτησε την αρχική του θέση στο Συμβούλιο του Οκτωβρίου και η επιτροπή PECH σχεδιάζει να ψηφίσει επί του σχεδίου έκθεσης του εισηγητή Cadec και επί των τροποποιήσεων το Μάρτιο, με ψήφο της ολομέλειας του ΕΚ το Μάιο του 2013. Αυτός επίσης είναι ένας επείγον φάκελος εφόσον το νέο Ταμείο θα πρέπει να δρομολογηθεί από την 1η Ιανουαρίου του 2014.

Η πρόταση κοινών αγορών για προϊόντα αλιείας και υδατοκαλλιέργειας είναι η πλέον προχωρημένη. Τόσο το Συμβούλιο όσο και το Κοινοβούλιο έχουν και τα δύο επισημάνει στις θέσεις τους ότι υποστηρίζουν την κατεύθυνση της προσέγγισης που έχει υιοθετηθεί αναφορικά με τη μελλοντική οργάνωση των αγορών. Οι συμβιβασμοί είναι υπό εξέλιξη, με στόχο την οριστικοποίηση των διαπραγματεύσεων στις αρχές του 2013.