Sti

News :: 2013: Et afgørende år for reformeringen af fiskeripolitikken

2013: Et afgørende år for reformeringen af fiskeripolitikken

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Forhandlingerne om reformpakken får nyt liv i begyndelsen af 2013 med både afstemningen om forslaget vedrørende den fælles fiskeripolitik (FFP) på Europa-Parlamentets plenarmøde og den efterfølgende afstemning om EHFF-forslaget.

Triloger mellem Parlamentet og Rådet har til formål at opnå et kompromis om hele reformpakken så hurtigt som muligt i 2013. Det vil betyde, at pakken kan træde i kraft senest i 2014. Jo før reformpakken træder i kraft, desto større sandsynlighed vil der være for at overholde fristerne for at nå målene for et sundt fiskeri ved hjælp af et maksimalt bæredygtigt udbytte og indføre en landingsforpligtelse for alt fiskeri i hele EU.

Tre forslag fra Kommissionen til nye forordninger og direktiver drøftes stadig angående: den nye fælles fiskeripolitik, Den Europæiske Hav- og Fiskerifond (EHFF) og den fælles markedsordning.

Både Rådet og Parlamentet har givet udtryk for deres synspunkter i særskilte sager (i hhv. marts og november 2012) vedrørende den søjle i reformen, der omhandler den eksterne fiskeripolitik. Generelt har begge institutioner støttet den nye strategi, som Kommissionen har foreslået, og den nye politikstrategi gennemføres allerede af Kommissionen i dens relationer med internationale partnere.

Irland, der har formandskabet for Rådet i første halvår af 2013, har gjort FFP-reformen til en central prioritering i sit arbejde på fiskeriområdet. Nu da PECH-udvalget har stemt om udkastet til førstebehandlingsholdningen til FFP-forslaget, er det næste skridt afstemningen på Europa-Parlamentets plenarmøde i februar om denne holdning. Derefter vil forhandlingerne mellem institutionerne kunne påbegyndes. Hovedmålsætningen for det irske formandskab (på vegne af Rådet) og PECH-udvalgsdelegationen (på vegne af Parlamentet) vil være at indgå en aftale mellem de to institutioner, som er baseret på deres respektive holdninger. Rådet fastlagde allerede sin holdning til FFP-forslaget i juni 2012. Samarbejdet med henblik på at indgå en sådan aftale finder sted ved trepartsforhandlinger mellem de tre institutioner. Disse såkaldte triloger foregår ofte i uformelle rammer på basis af et mandat fra hver institution.

Tidsplanen for den nye fond halter lidt bagud i forhold til FFP-forslaget. Rådet vedtog sin oprindelige holdning på rådsmødet i oktober, og PECH-udvalget planlægger at stemme om ordførerens (hr. Cadec) udkast til rapport og ændringerne i marts, og afstemning herom finder desuden sted på Europa-Parlamentets plenarmøde i maj 2013. Det er også en hastesag, fordi den nye fond skal træde i kraft den 1. januar 2014.

Forslaget vedrørende de fælles markeder for fiskevarer og akvakulturprodukter er det mest avancerede. Både Rådet og Parlamentet gjorde i deres holdninger opmærksom på, at de støtter hovedlinjerne i strategien for så vidt angår den fremtidige markedsordning. Der vil blive indgået kompromisser med det formål at afslutte forhandlingerne i begyndelsen af 2013.