Cesta

News :: 2013: rozhodný rok pro reformu rybářské politiky

2013: rozhodný rok pro reformu rybářské politiky

Sarpa salpa school
© iStockphoto.com/vilainecrevette

(19/12/2012) Jednání o reformním balíčku opět získají na intenzitě na počátku roku 2013, kdy v plénu Evropského parlamentu dojde k hlasování o návrhu týkajícím se společné rybářské politiky (SRP) a následně o návrhu ohledně Evropského námořního a rybářského fondu.

Třístranná jednání s Parlamentem a Radou se zaměřují na to, aby bylo v roce 2013 co nejdříve dosaženo kompromisní dohody na celém reformním balíčku. To by umožnilo, aby balíček vstoupil v platnost nejpozději do roku 2014. Čím dříve balíček vstoupí v platnost, tím spíše se podaří dodržet lhůty k dosažení cílových hodnot zdravého rybářství prostřednictvím maximálního udržitelného výnosu a zavést pro všechna odvětví rybolovu v celé Unii povinnost vykládky úlovků.

Tři návrhy Komise týkající se nových právních předpisů jsou stále předmětem jednání – návrhy týkající se SRP, Evropského námořního a rybářského fondu (EMFF) a společné organizace trhu.

Pokud jde o pilíř reformy, který se týká vnější rybářské politiky, vyslovily se již v samostatných dokumentech jak Rada, tak Parlament (Rada v březnu a Parlament v listopadu 2012). Obě instituce obecně podpořily nový přístup, který Komise navrhuje, a ta již tento nový politický přístup uplatňuje ve svých stycích s mezinárodními partnery.

Irsko, které bude předsedat Radě v první polovině roku 2013, učinilo z reformy SRP prioritu, pokud jde o agendu v oblasti rybolovu. Nyní, kdy ve Výboru EP pro rybolov již proběhlo hlasování o návrhu postoje v prvním čtení k návrhu týkajícímu se SRP, bude dalším krokem hlasování o tomto postoji v plénu, k němuž dojde v únoru. Poté budou moci začít jednání mezi institucemi. Hlavním cílem irského předsednictví (jménem Rady) a delegace Výboru EP pro rybolov (jménem Parlamentu) bude dosáhnout dohody mezi oběma institucemi, která se bude zakládat jak na postoji Rady, tak Parlamentu. Rada svůj původní postoj k návrhu týkajícímu se SRP definovala již v červnu 2012. Na dosažení této dohody spolupracují všechny tři instituce při třístranných jednáních. Tato jednání obvykle probíhají v neformálním rámci na základě mandátu každé z institucí.

Pokud jde o nový fond, je harmonogram jednání oproti návrhu ohledně SRP poněkud pozadu. Rada přijala svůj původní postoj na říjnovém zasedání a Výbor EP pro rybolov plánuje hlasovat o návrhu zprávy, který připravil zpravodaj Alain Cadec, a o pozměňovacích návrzích v březnu, přičemž hlasování v plénu proběhne v květnu 2013. Tato otázka je také naléhavá, neboť nový fond by měl být zřízen ke dni 1. ledna 2014.

V nejpokročilejší fázi je návrh týkající se společného trhu pro produkty rybolovu a akvakultury. Jak Rada, tak Parlament ve svých postojích uvedly, že podporují podstatu přístupu, který byl pro organizaci trhu do budoucna zvolen. Nyní se vede diskuse o kompromisech a cílem je dokončit jednání na počátku roku 2013.