Navigačný riadok

News :: Rada pre rybné hospodárstvo dosiahla čiastočnú dohodu o EMFF

Rada pre rybné hospodárstvo dosiahla čiastočnú dohodu o EMFF

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Budúce nariadenie o Európskom fonde pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (EMFF) bolo v Rade znovu predmetom diskusie ministrov 22. a 23. októbra 2012. Ministri pre rybné hospodárstvo členských štátov dosiahli na schôdzi v Luxemburgu čiastočnú dohodu o využívaní tohto fondu. Viedla sa zdĺhavá rozprava o návrhu Komisie o ukončení dotácií pre flotily. Členské štáty nakoniec schválili pozastavenie pomoci na vyraďovanie so stanovením prechodného obdobia až do roku 2017. Takisto súhlasili so zachovaním dočasnej pomoci na prerušenie rybolovnej činnosti a pomoci na výmenu motora, aj keď za prísnych a obmedzených podmienok.

Podmienky pre tieto tri dotácie sú oveľa prísnejšie vo fonde EMFF ako vo fonde EFF. Tieto dotácie sa poskytnú z rozpočtu fondu EMFF vyčleneného na a) podporu udržateľnosti a účinnosti zdrojov a b) podporu inovatívneho, konkurencieschopného a znalostného rybolovu, akvakultúry a súvisiaceho spracovania. Celková výška pomoci pre každý členský štát bude obmedzená buď na 6 miliónov EUR, alebo na 15 %, v závislosti od toho, ktorá suma bude vyššia.

Komisia odhaduje, že maximálna možná suma na tieto dotácie bude nižšia ako polovica sumy, ktorá sa v súčasnosti využíva na tieto opatrenia v rámci EFF. „Náš návrh je, prirodzene, oveľa ambicióznejší“, uviedla Maria Damanaki, komisárka pre námorné záležitosti a rybné hospodárstvo; „kompletne ukončuje neefektívne dotácie poskytované v minulosti, ktoré prispievali k nadmernému rybolovu a hospodárskemu poklesu v odvetví rybolovu.“

Komisia napriek tomu poznamenáva, že na základe kompromisu Rady sa aspoň zachováva väčšina rozpočtu z fondu EMFF na navrhovanú reformu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva. Cieľom tejto reformy je prispieť k väčšej udržateľnosti, prosperite a inovácii odvetvia rybného hospodárstva pri súčasnom podporovaní akvakultúry. Rada podporila v súvislosti s fondom EMFF preferenciu Komisie, ktorá sa zameria na potrebu prijatia opatrení, napríklad zlepšenie poskytovania odborného poradenstva a kontroly, zvýšenie selektívnosti, podpora maloobjemového pobrežného rybolovu, inovácia rybolovných techník a metód a podpora udržateľného rozvoja oblastí závisiacich od rybolovu.

Komisia pri očakávaní ďalších informácií o pozícii Európskeho parlamentu pripomenula, že o jej pôvodnom návrhu sa ďalej rokovalo s cieľom dosiahnuť dohodu o kompromise medzi všetkými tromi inštitúciami.