Navigatsioonitee

News :: Kalanduse nõukogu jõudis EMKFi suhtes osalisele kokkuleppele

Kalanduse nõukogu jõudis EMKFi suhtes osalisele kokkuleppele

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Euroopa Merendus- ja Kalandusfondi (EMKF) käsitlev uus määrus oli taas kord nõukogus 22. ja 23. oktoobril 2012 toimunud ministrite arutelude fookuses. Luxembourgis peetud kohtumisel saavutasid liikmesriikide kalandusministrid osalise kokkuleppe fondi kasutamise suhtes. Arutelu komisjoni ettepaneku üle lõpetada kalalaevastike toetamine kujunes pikaks. Lõpuks leppisid liikmesriigid kokku, et abi andmine lammutustöödeks lõpetatakse järk-järgult ja üleminekuperiood kestab 2017. aastani. Samuti jõuti kokkuleppele tegevuse ajutiseks katkestamiseks ja mootorite asendamiseks antava abi säilitamises, kuid siiski vaid väga rangete ja piiratud tingimuste alusel.

Nende kolme toetuse saamise tingimused on EMKFi puhul oluliselt karmimad kui Euroopa Kalandusfondi (EFF) puhul. Toetusi antakse EMKFi eelarvest, mis on eraldatud a) jätkusuutlikkuse ja ressursitõhususe edendamiseks ning b) uuendusliku, konkurentsivõimelise ja teadmistepõhise kalanduse, vesiviljeluse ja kaasneva töötlemise toetamiseks. Igale liikmesriigile eraldatakse maksimaalselt kas 6 miljonit eurot või 15% sõltuvalt sellest, kumb summa on suurem.

Komisjoni hinnangul kujuneb toetuste suurim võimalik summa poole väiksemaks kui summa, mida kasutatakse sellisteks meetmeteks Euroopa Kalandusfondis. „Loomulikult on meie ettepanek kaugemale ulatuv,” märkis merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki, „sellega lõpetatakse täielikult varasemad ebatõhusad toetused, mis aitasid kaasa ülepüügile ja kalandussektori majanduslangusele.”

Sellele vaatamata märgib komisjon, et nõukogu kompromiss säilitab vähemalt suurema osa EMKFi eelarvest kavandatava ühise kalanduspoliitika reformi tarvis. Reformi eesmärk on aidata kalandussektoril kujuneda jätkusuutlikumaks, jõukamaks ja uuendusmeelsemaks ning edendada samas vesiviljelust. Nõukogu toetas komisjoni eelistust sellise EMKFi suhtes, mis rõhutaks vajadust niisuguste meetmete järele nagu teadusliku nõustamise ja kontrolli tõhustamine, valivuse suurendamine, väikesemahulise rannaäärse kalapüügi toetamine, kalastusviiside ja -meetodite uuendamine ning kalapüügist sõltuvate piirkondade jätkusuutliku arengu toetamine.

Jäädes ootama lisateavet Euroopa Parlamendi seisukoha kohta, kordas komisjon veel kord, et esialgne ettepanek on endiselt laual ja eesmärgiks on kolme institutsiooni omavaheline kompromisskokkulepe.