Διαδρομή πλοήγησης

News :: Το Συμβούλιο Αλιείας καταλήγει σε μερική συμφωνία σχετικά με το ΕΤΘΑ

Το Συμβούλιο Αλιείας καταλήγει σε μερική συμφωνία σχετικά με το ΕΤΘΑ

Ms. Maria DAMANAKI, Member of the European Commission.
© The Council of the European Union

(23/11/2012) Ο μελλοντικός κανονισμός σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) βρέθηκε εκ νέου στο επίκεντρο των υπουργικών συζητήσεων στο Συμβούλιο της 22ας και 23ης Οκτωβρίου 2012. Στη συνάντηση, στο Λουξεμβούργο, οι υπουργοί αλιείας των κρατών μελών κατέληξαν σε μερική συμφωνία σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να χρησιμοποιείται το ταμείο. Υπήρξε μια μακρά συζήτηση σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής να δοθεί τέλος στις επιδοτήσει ς στόλου. Στο τέλος, τα κράτη μέλη συμφώνησαν να καταργήσουν σταδιακά την ενίσχυση διάλυσης αλιευτικών σκαφών με μια μεταβατική περίοδο διάρκειας έως το 2017. Συμφώνησαν επίσης να διατηρήσουν την ενίσχυση προσωρινής παύσης δραστηριοτήτων και την ενίσχυση αντικατάστασης κινητήρα, έστω και υπό αυστηρές, περιορισμένες προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις για τις τρεις αυτές επιδοτήσεις είναι ουσιωδώς πιο αυστηρές στο ΕΤΘΑ παρά στο ΕΤΑ. Οι επιδοτήσεις αυτές θα προέλθουν από τον προϋπολογισμό του ΕΤΘΑ διατιθέμενες με τρόπο ώστε α) να προωθήσουν τη βιωσιμότητα και την αποδοτικότητα πόρων και β) να θεμελιώσουν καινοτόμα, ανταγωνιστική και βασιζόμενη στη γνώση αλιεία, υδατοκαλλιέργεια και τη σχετιζόμενη με αυτές μεταποίηση. Το συνολικό ποσό που διατίθεται σε κάθε κράτος μέλος θα φθάνει στο ανώτατο όριο είτε των 6 εκατομμυρίων ευρώ ή του 15%, αναλόγως με το ποιο αντιστοιχεί σε υψηλότερο ποσό.
 
Η Επιτροπή υπολογίζει ότι το μέγιστο δυνατό ποσό για αυτές τις επιδοτήσεις θα είναι το ήμισυ αυτού που ουσιαστικά χρησιμοποιείται για αυτά τα μέτρα στο ΕΤΑ.  «Φυσικά η πρόταση μας είναι πιο φιλόδοξη»˙ σχολίασε η κ. Μαρία Δαμανάκη, επίτροπος Θαλάσσιας Πολιτικής και Αλιείας, «φέρνει ένα ολοκληρωτικό τέλος στις αναποτελεσματικές επιδοτήσεις του παρελθόντος, οι οποίες συνεισέφεραν στην υπεραλίευση και στην οικονομική παρακμή του αλιευτικούκλάδου

Παρόλα αυτά, η Επιτροπή σημειώνει ότι ο συμβιβασμός του Συμβουλίου τουλάχιστον διατηρεί το μεγαλύτερο μέρος του προϋπολογισμού του ΕΤΘΑ για την προτεινόμενη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής. Η μεταρρύθμιση αυτή εμπερικλείει την υποστήριξη του αλιευτικού κλάδου ώστε να γίνει πιο βιώσιμος, ακμάζων και καινοτόμος ενώ παράλληλα προάγει την υδατοκαλλιέργεια. Το Συμβούλιο υποστήριξε την προτίμηση της Επιτροπής για ένα ΕΤΘΑ το οποίο θα δίνει έμφαση στην ανάγκη για μέτρα όπως η βελτίωση της επιστημονικής συμβουλής και ελέγχου, η αύξηση της επιλεκτικότητας, η υποστήριξη της παράκτιας αλιείας μικρής κλίμακας, οι καινοτόμες τεχνικές και μέθοδοι αλιείας και η ενίσχυση της βιώσιμης ανάπτυξης των περιοχών που εξαρτώνται από την αλιεία.

Εν αναμονή περαιτέρω πληροφοριών σχετικά με τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή επανέλαβε ότι η αρχική της πρόταση ήταν ακόμη διαπραγματεύσιμη προσβλέποντας στην επίτευξη μιας συμβιβαστικής συμφωνίας μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων.