Sökväg

News :: Europaparlamentet – En resolution om småskaligt fiske

Europaparlamentet – En resolution om småskaligt fiske

(23/11/2012) Europaparlamentet riktade intresset mot småskaligt fiske och kustfiske under diskussionerna nyligen om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken.

Den 22 november stödde Europaparlamentets ledamöter ett initiativbetänkande om småskaligt fiske och kustfiske som lagts fram av den portugisiska ledamoten João Ferreira (GUE-NGL) som sitter i fiskeriutskottet. Enligt João Ferreiras resolution befinner sig det småskaliga fisket i en kritisk situation därför att resurskrisen har fått större konsekvenser för småföretagen, som för närvarande utgör tre fjärdedelar av EU:s fiskeflotta (65 000 fartyg).

En studie som Europaparlamentet nyligen genomfört visade att flottan för småskaligt fiske står för ungefär 55 procent av alla arbetstillfällen ombord på fiskefartygen men bara producerar 27 procent av det sammanlagda värdet av landningarna. Sysselsättningen har minskat med 10–30 procent mellan 2000 och 2010. Parlamentet efterlyser en fiskeripolitik som tar hänsyn till det småskaliga fiskets egenart. Det småskaliga fisket kännetecknas bland annat av en relativ hög sysselsättningsgrad och av att fisket huvudsakligen bedrivs med passiva redskap. De få kvinnor som arbetar inom fiskerinäringen är i allmänhet sysselsatta i det småskaliga segmentet. I sin resolution efterlyser parlamentet särskilda åtgärder för prioriterat tillträde till fiskeresurser, förvaltning av flottan, offentligt stöd och marknadsåtgärder.

I sitt förslag till reform av den gemensamma fiskeripolitiken framhåller kommissionen det småskaliga fiskets betydelse i Europa. Det kommer troligen att gynnas mest av en reformerad fiskeripolitik som bygger på en tydlig och tidsbunden skyldighet att förvalta bestånden på nivåerna för maximalt hållbara uttag och att upphöra med utkasten. Reformpaketet innehåller fler åtgärder som är till särskild nytta för det småskaliga fisket, framför allt tillgång till finansiering från Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF). Fartyg som bedriver småskaligt fiske kan också förvänta sig en högre stödnivå (75 procent i stället för 50 procent) från Europeiska havs- och fiskerifonden. När det gäller de ekonomiska anslagen till medlemsstaterna är storleken på den flotta som bedriver småskaligt fiske i förhållande till hela den nationella flottan en viktig faktor för att öka anslagen. Genom Europaparlamentets resolution kommer det småskaliga fiskets särskilda situation att uppmärksammas mer under de kommande debatterna om den gemensamma fiskeripolitiken.