Navigačný riadok

News :: Európsky parlament – Uznesenie o maloobjemovom rybolove

Európsky parlament – Uznesenie o maloobjemovom rybolove

(23/11/2012) Európsky parlament v rámci nedávnej diskusie o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva (SPRH) otvoril problematiku maloobjemového a pobrežného rybolovu.

Poslanci Európskeho parlamentu podporili 22. novembra iniciatívu o maloobjemovom a pobrežnom rybolove, ktorú predložil poslanec EP João Ferreira (GUE-NGL), portugalský člen Výboru pre rybné hospodárstvo. Podľa tohto uznesenia sa maloobjemový rybolov nachádza v kritickom stave, pretože kríza zdrojov má väčší vplyv na tieto malé podniky, ktoré v súčasnosti predstavujú približne tri štvrtiny rybárskej flotily EÚ (65 000 lodí).

Z nedávnej štúdie Európskeho parlamentu vyplynulo, že maloobjemová pobrežná flotila predstavuje približne 55 % všetkých pracovných miest na palube rybárskych plavidiel, pričom tvorí len 27 % celkovej hodnoty vykládky. Zamestnanosť klesla v rokoch 2000 – 2010 o 10 až 30 %. Parlament žiada, aby sa v rámci politiky rybného hospodárstva zohľadnil osobitný charakter maloobjemovej pobrežnej flotily. To zahŕňa relatívne vysokú tvorbu pracovných miest a prevažne rybolov pomocou pasívneho výstroja. Malý počet žien sa spravidla zamestnáva v odvetví maloobjemových plavidiel. Parlament vo svojom uznesení žiada o prijatie osobitných opatrení zameraných na prednostný prístup k rybolovným zdrojom, riadenie flotily, štátnu pomoc a trhové opatrenia.

Komisia vo svojich návrhoch na reformu spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva potvrdzuje význam maloobjemového rybolovu v Európe. Práve maloobjemový rybolov bude pravdepodobne najviac profitovať z prepracovanej politiky rybného hospodárstva založenej na transparentnej a časovo viazanej povinnosti riadiť zdroje na úrovni maximálneho udržateľného výnosu a znižovať množstvo vedľajších úlovkov. Balík reforiem obsahuje väčší počet opatrení, ktoré sú užitočné predovšetkým pre maoobjemový rybolov, najmä pokiaľ ide o prístup k financovaniu v rámci Európskeho fondu pre námorné otázky a rybné hospodárstvo (EMFF). V rámci fondu EMFF môžu maloobjemové plavidlá očakávať vyššiu intenzitu pomoci (75 % namiesto 50 %). Pokiaľ ide o rozdelenie finančných prostriedkov členským štátom, podiel maloobjemovej flotily v rámci širšej národnej flotily je dôležitým ukazovateľom zvyšovania miery prideľovania finančných prostriedkov. V uznesení Európskeho parlamentu sa bude počas najbližších rozpráv o reforme spoločnej politiky v oblasti rybného hospodárstva aj naďalej podporovať profil maloobjemového rybolovu.