Navigatsioonitee

News :: Euroopa Parlament – resolutsioon väikesemahulise kalapüügi kohta

Euroopa Parlament – resolutsioon väikesemahulise kalapüügi kohta

(23/11/2012) Euroopa Parlament tõstis hiljutistel aruteludel ühise kalanduspoliitika reformi üle esile väikesemahulise kalapüügi ja rannikuäärse kalapüügi.

Euroopa Parlamendi liikmed toetasid 22. novembril väikesemahulise kalapüügi ja rannikuäärse kalapüügi algatust, mille esitas Euroopa Parlamendi liige João Ferreira (Euroopa Ühendatud Vasakpoolsete / Põhjamaade Roheliste Vasakpoolsete liitfraktsioon), kes on kalanduskomisjoni liige Portugalist. Resolutsiooni kohaselt on väikesemahuline kalapüük kriitilises olukorras, sest varude kriis avaldab suuremat mõju eeskätt väikestele ettevõtjatele, kelle käes on praegu ligi kolm neljandikku ELi kalalaevastikust (65 000 paati).

Euroopa Parlamendi hiljutine uuring näitas, et väikesemahulised laevastikud loovad ligikaudu 55% kõikidest töökohtadest püügialuste pardal, ent annavad samal ajal vaid 27% saagi koguväärtusest. Aastatel 2000–2010 on tööhõive vähenenud 10–30%. Parlament soovib kalanduspoliitikat, mis võtaks arvesse väikesemahuliste laevastike erijooni. Nende hulgas on suhteliselt ulatuslik töökohade loomine ja püük valdavalt passiivpüünistega. Vähesed naistöötajad kalanduses on hõivatud enamasti väikesemahulise kalapüügi segmendis. Parlament nõuab oma resolutsioonis konkreetseid meetmeid eesõigusega juurdepääsuks kalavarudele, laevastike juhtimiseks, riigiabiks ja turumeetmeteks.

Komisjon kinnitab ühise kalanduspoliitika reformi käsitlevates ettepanekutes väikesemahulise kalapüügi olulisust Euroopas. Ilmselt võidaks väikesemahuline kalapüük kõige rohkem reformitud kalanduspoliitikast, mis põhineb selgel ja ajaliselt määratletud kohustusel hallata varusid maksimaalse jätkusuutliku saagikuse tasemel ja vabaneda tagasiheitest. Reformipakett sisaldab rohkem meetmeid, mis on kasulikud eelkõige väikesemahulisele kalapüügile, eriti juurdepääs rahastamisele Euroopa Merendus- ja Kalandusfondist (EMKF). Samuti võivad väikesemahulised alused loota EMFKi abi suuremale osatähtsusele (50% asemel 75%). Rahaliste vahendite eraldamisel liikmesriikidele on eraldiste suurendamisel oluline näitaja väikesemahuliste kalalaevastike osakaal riiklikus kalalaevastikus. Euroopa Parlamendi reolutsioon annab täiendava tõuke väikesemahulise kalapüügi esiletõstmiseks edasistes ühise kalanduspoliitika reformi üle peetavates aruteludes.