Sökväg

News :: Banbrytande överenskommelse om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

Banbrytande överenskommelse om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken

(30/05/2013) Europeiska kommissionen välkomnar den banbrytande överenskommelsen mellan ministerrådet och Europaparlamentet om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken (GFP).

Överenskommelsen kunde nås efter en rad förhandlingar mellan det irländska ordförandeskapet under ledning av Simon Coveney, minister för jordbruk, livsmedel och maritima frågor, och Europaparlamentet, som företräddes av sin föredragande Ulrike Rodust. Kommissionen agerade som medlare under diskussionerna. De sista olösta frågorna rörde fyra centrala begrepp i politiken: maximal hållbar avkastning, förbud mot att kasta fisk överbord, regionalisering och förvaltning av flottkapaciteten.

Maria Damanaki, kommissionsledamot med ansvar för havsfrågor och fiske, välkomnade de långtgående förändringarna och den valda förhandlingsstrategin som till slut ledde fram till överenskommelsen: ”Detta är ett historiskt steg för alla som är verksamma inom fiskeri- och vattenbrukssektorerna. Sättet vi fiskar på kommer att ändras radikalt i framtiden. Jag är mycket tacksam för de enorma insatser som både Ulrike Rodust och Simon Conveney gjort med denna överenskommelse, och för deras engagemang. Jag vill också tacka ministerrådet och Europaparlamentet för deras öppna och välbalanserade handlingssätt under hela förhandlingsprocessen.”

Det övergripande målet för den reformerade politiken är att få slut på överfisket och göra fisket miljömässigt, ekonomiskt och socialt hållbart. Syftet med reformerna är att stödja en hållbar utveckling inom de berörda branscherna och skapa arbetstillfällen i kustområdena, med slutmålet att försörja EU-medborgarna med hälsosam och hållbar fisk.

Den nya politiken består av följande hörnpelare:

  • Se till att fiskbestånden ligger över hållbara nivåer genom ett förbud mot att kasta fisk överbord – bruket att kasta tillbaka oönskad fisk i havet – bättre förvaltning av fiskeflottornas kapacitet och fastställande av fiskemöjligheterna på grundval av vetenskapliga råd.
  • Internationellt ansvar – EU kommer att tillämpa samma principer för hållbarhet och bevarande av fiskbestånden och den marina mångfalden även internationellt. EU kommer att samarbeta med sina partner utomlands för att bekämpa olagligt fiske och minska överkapacitet.
  • Stöd för småskaligt fiske. Genom reformen av den gemensamma fiskeripolitiken förlängs medlemsstaternas rätt att begränsa fiske inom ett område på 12 sjömil från kustlinjen till 2022.
  • Decentraliserad styrning – Genom reformen ökar betoningen på decentraliserat beslutsfattande och EU kommer att föra ett nära samarbete med regionala myndigheter och aktörer för att säkra en handfast styrningsstrategi.

Nästa steg

Efter överenskommelsen om den nya politiken på politisk nivå kommer den att slutföras och antas formellt under de närmaste månaderna. Rådet kommer att ge sitt godkännande, följt av en andra behandling i Europaparlamentet.

När processen är slutförd kommer den nya politiken att träda i kraft den 1 januari 2014, med ett gradvist genomförande av de nya reglerna.