Ścieżka nawigacji

News :: Historyczne porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa

Historyczne porozumienie w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa

(30/05/2013) Komisja Europejska z zadowoleniem przyjęła historyczne porozumienie między Radą Ministrów a Parlamentem Europejskim w sprawie reformy wspólnej polityki rybołówstwa (WPRyb).

Porozumienie jest zwieńczeniem serii rozmów prowadzonych między irlandzką prezydencją pod przewodnictwem Simona Coveney, ministra rolnictwa, żywności i gospodarki morskiej, oraz Parlamentem Europejskim reprezentowanym przez sprawozdawczynię Ulrike Rodust, z Komisją występującą w roli moderatora rozmów. Ostatnie pozostałe kwestie, które wymagają rozwiązania, dotyczą czterech zasadniczych spraw: maksymalny zrównoważony połów, zakaz odrzutów, regionalizacja i zarządzanie zdolnością połowową floty.

Maria Damanaki, komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa w Komisji Europejskiej, chwali szeroko zakrojone zmiany oraz podejście przyjęte w celu osiągnięcia porozumienia: „Jest to historyczny krok dla wszystkich podmiotów działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury. Radykalnie zmienimy sposób prowadzenia w przyszłości połowów. Jestem bardzo wdzięczna pani Rodust i ministrowi Coveneyowi za ich zaangażowanie i niestrudzone wysiłki na rzecz osiągnięcia tego porozumienia. Pragnę również podziękować przedstawicielom Rady Unii Europejskiej i Parlamentowi Europejskiemu za ich otwarte i wyważone podejście w całym procesie negocjacyjnym”.

Nadrzędnym celem polityki po reformie jest ukrócenie przeławiania i zapewnienie zrównoważonego rozwoju rybołówstwa pod względem ekologicznym, ekonomicznym i społecznym. Celem reformy jest wspieranie zrównoważonego rozwoju sektora, tworzenie miejsc pracy na terenach przybrzeżnych, a ostatecznie zapewnienie obywatelom UE dostaw zdrowych i zrównoważonych ryb.

Główne elementy nowej polityki to:

  • zwiększenie zasobów rybnych powyżej zrównoważonego poziomu poprzez wprowadzenie zakazu odrzutów – praktyki odrzucania niechcianych ryb z powrotem do morza – lepsze zarządzanie zdolnością połowową floty oraz regulowanie możliwości połowów w oparciu o opinie naukowe.
  • odpowiedzialność międzynarodowa – UE przyjmuje takie same zasady zrównoważonego rozwoju i zachowania zasobów rybnych oraz różnorodności biologicznej środowiska morskiego na szczeblu międzynarodowym. UE będzie współpracować ze swoimi partnerami za granicą w zakresie zwalczania nielegalnych połowów i redukowania nadmiernej zdolności połowowej.
  • wsparcie dla małych łowisk. Zreformowana polityka WPRyb przedłuża do 2022 roku prawo państw członkowskich do ograniczenia połowów w strefie 12 mil morskich od linii wybrzeża.
  • decentralizacja zarządzania – reforma kładzie zwiększony nacisk na decentralizację podejmowania decyzji, a UE będzie ściśle współpracować z regionalnymi władzami i partnerami w celu zapewnienia stabilnego zarządzania.

Kolejne kroki

Po uzgodnieniu nowej polityki na szczeblu politycznym w kolejnych miesiącach nastąpi sfinalizowanie i formalne przyjęcie nowych zasad. Procedura będzie obejmować walidację ze strony Rady oraz drugie czytanie w Parlamencie Europejskim.

Po zakończeniu tego procesu nowa polityka wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. z założeniem stopniowego wdrażania nowych przepisów.