Navigācijas ceļš

News :: Izšķiroši svarīga vienošanās par kopējās zivsaimniecības politikas reformu

Izšķiroši svarīga vienošanās par kopējās zivsaimniecības politikas reformu

(30/05/2013) Eiropas Komisija ir paudusi atzinību par izšķiroši svarīgās vienošanās panākšanu starp Ministru Padomi un Eiropas Parlamentu par kopējās zivsaimniecības politikas (KZP) reformu.

Šī vienošanās tika noslēgta pēc virknes sarunu starp Īrijas prezidentūru, kuras vadīja lauksaimniecības, pārtikas un jūrlietu ministrs Saimons Kovenijs (Simon Coveney) un Eiropas Parlaments ziņotājas Ulrikes Rodustas (Ulrike Rodust) personā, Komisijai šajās diskusijās darbojoties kā koordinatoram. Pēdējie atlikušie jautājumi, kam bija jāmeklē risinājums, bija saistīti ar četriem galvenajiem aspektiem: maksimālā ilgtspējīgas ieguves apjoma mērķi, izmetumu aizliegumu, reģionalizāciju un flotes kapacitātes pārvaldību.

Eiropas zivsaimniecības un jūrlietu komisāre Maria Damanaki uzslavēja ievērojamās sasniegtās pārmaiņas, kā arī pieeju, kāda īstenota, lai panāktu vienošanos. "Šis ir vēsturisks notikums visiem, kas darbojas zvejniecības un akvakultūras nozarē. Nākotnē mēs radikāli mainīsim veidu, kādā notiek zveja. Esmu ļoti pateicīga gan Esmu ļoti pateicīga gan Rodustes kundzei, gan Kovenija kungam par viņu entuziasmu un nerimtīgajiem centieniem vienošanās labā. Vēlos pateikties arī Ministru padomei un Eiropas Parlamentam par atvērto un līdzsvaroto pieeju visā sarunu procesā.”

Reformētās zivsaimniecības politikas galvenais mērķis ir izbeigt pārzveju un panākt no vides, ekonomiskā un sociālā viedokļa ilgtspējīgu zveju. Reformas mērķis ir atbalstīt ilgtspējīgu nozares izaugsmi, radīt darba iespējas piekrastes apgabalos un, visbeidzot, nodrošināt ES iedzīvotāju ilgtspējīgu apgādi ar veselīgiem zivju produktiem.

Jaunās politikas galvenie elementi ir šādi:

  • zivju krājumu ilgtspējīgu līmeņu nodrošināšana, aizliedzot izmetumus – praksi, kad nevajadzīgās zivis pēc nozvejošanas tiek izmestas atpakaļ jūrā; labāka zvejas flotes kapacitāte, kā arī zvejas iespēju noteikšana, pamatojoties uz zinātniskajām konsultācijām;
  • starptautiskā atbildība – ES tādus pašus zivju krājumu ilgtspējīgas un saglabāšanas un jūras bioloģiskās dažādības principus īstenos arī starptautiski; ES strādās kopā ar saviem partneriem ārvalstīs pie nelegālās zvejas un pārmērīgas kapacitātes apkarošanas;
  • atbalsts mazapjoma zvejniecībām – reformētā KZP pagarina dalībvalstu tiesības līdz 2022. gadam ierobežot zveju krasta līnijas 12 jūras jūdžu lielā zonā;
  • decentralizēta pārvaldība – reforma liek lielāku uzsvaru uz decentralizētu lēmumu pieņemšanu, tādējādi liekot ES ciešāk sadarboties ar reģionālajām varasiestādēm un iesaistītajām pusēm, lai nodrošinātu stabilu pārvaldību.

Nākamie soļi

Tagad, kad attiecībā uz jauno politiku panākta vienošanās politiskajā līmenī, nākamajos mēnešos notiks tās pabeigšana un pieņemšana. Šī procesa ietvaros jauno politiku Eiropas Parlamenta 2. lasījumā ratificēs Padome.

Tiklīdz šis process būs pabeigts, jaunā politika 2014. gada 1. janvārī stāsies spēkā un tiks pakāpeniski ieviesti jaunie noteikumi.