Navigatsioonitee

News :: Murranguline kokkulepe ühise kalanduspoliitika reformis

Murranguline kokkulepe ühise kalanduspoliitika reformis

(30/05/2013) Euroopa Komisjon tunneb rõõmu Euroopa Liidu Nõukogu ja Euroopa Parlamendi vahelise ühise kalanduspoliitika (ÜKP) reformiga seotud murrangulise kokkuleppe üle.

Kokkuleppeni jõuti pärast mitut kohtumist, milles osalesid eesistujariik Iirimaa põllumajandus-, toiduainete- ja merendusminister Simon Coveney juhtimisel ja Euroopa Parlament raportöör Ulrike Rodusti kaasabil, kusjuures komisjonil oli läbirääkimistel vahendaja roll. Viimased lahendamist vajavad probleemid olid seotud nelja põhiteemaga: maksimaalse jätkusuutliku saagikuse eesmärgi, saagi vette tagasi laskmise keelustamise, piirkonnapõhise haldamise ja laevastiku püügivõimsuse reguleerimisega.

Euroopa Komisjoni merenduse ja kalanduse volinik Maria Damanaki kiitis osaliste lähenemisviisi ja kokkuleppeni jõudmiseks tehtud laiaulatuslikke muutusi: „See on ajalooline samm kõigile kalandus- ja vesiviljelussektoris osalejatele. Muudame otsustavalt seda, kuidas me tulevikus kala püüdma hakkame. Olen väga tänulik nii pr. Rodustile kui ka minister Coveneyle nende pühendumuse ja väsimatute jõupingutuste eest selle küsimuse käsitlemisel. Ühtlasi soovin tänada ministrite nõukogu ja Euroopa Parlamenti nende avatud ja tasakaalustatud lähenemisviisi eest kogu läbirääkimiste aja jooksul.”

Reformitud poliitika üldeesmärk on teha lõpp ülepüügile ning muuta kalandus nii keskkonna seisukohast kui ka majanduslikult ja sotsiaalselt jätkusuutlikuks. Reformide eesmärk on toetada sektori säästvat kasvu, luua rannikualadel töövõimalusi ja tagada lõpuks ELi kodanike pidev varustatus tervisliku kalaga.

Uue poliitika põhipunktid on järgmised:

  • jätkusuutliku kalanduse taastamine saagi vette tagasi laskmise (soovimatute kalade üle parda heitmise) keelamise kaudu, püügivõimsuse parem reguleerimine ja püügivõimaluste määramine teaduslike nõuannete põhjal;
  • rahvusvaheline vastutus – ELis võetakse vastu rahvusvahelised kalavarude ja merede bioloogilise mitmekesisuse jätkusuutlikkuse ja säilitamise põhimõtted. EL teeb koostööd oma välispartneritega, et võidelda ebaseadusliku kalapüügiga ja vähendada liigset püügivõimsust;
  • väikesemahulise kalapüügi toetamine – reformitud ÜKP pikendab aastani 2022 liikmesriikide õigust piirata kalapüüki rannikujoonest kuni 12 meremiili kaugusele jääval alal;
  • detsentraliseeritud juhtimine – reformid panevad suuremat rõhku otsuste tegemise detsentraliseerimisele ning EL teeb rangete valitsusviiside tagamiseks tihedamat koostööd piirkondlike ametiasutuste ja sidusrühmadega.

Mis edasi?

Poliitilisel tasandil sõlmitud kokkuleppele tuginedes viiakse reform järgnevate kuude jooksul lõpule ja uus poliitika võetakse lõplikult vastu. See tähendab, et nõukogu peab andma oma kinnituse ja sellele järgneb teine lugemine Euroopa Parlamendis.

Kui need etapid on läbitud, jõustub uus poliitika 1. jaanuaril 2014 ning järk-järgult võetakse kasutusele uued eeskirjad.