Navigačný riadok

News :: Reforma spoločnej rybárskej politiky: pokrok v Rade

Reforma spoločnej rybárskej politiky: pokrok v Rade

(24/04/2013) 22. apríla zasadala v Luxemburgu Rada pre rybárstvo, pričom došlo k výmene názorov na základné nariadenie o spoločnej rybárskej politike. Diskusie boli zamerané na tri otázky predložené ministrom v rámci írskeho predsedníctva: 1) dohoda o časovom pláne na ukončenie rokovaní s EP s cieľom do leta dosiahnuť politickú dohodu; 2) hranice flexibility v kľúčových otázkach (maximálny udržateľný výnos, zákaz odhadzovania úlovkov, regionalizácia, riadenie kapacity flotíl); 3) spôsob riešenia inštitucionálnych problémov súvisiacich s viacročnými plánmi.

Komisárka Damanakiová podporila úsilie írskeho predsedníctva o čo najrýchlejšie dosiahnutie dohody a vyjadrila názor, že zbližovanie pozícií je možné. Diskusia bola veľmi pozitívna a umožnila predsedníctvu dospieť k záveru, že ministri súhlasia s jeho prístupom k rokovaniam. Na ďalšom zasadaní rady v máji sa majú posúdiť výsledky rokovaní s EP s cieľom dosiahnuť politickú dohodu.

Ďalšie informácie

Medziinštitucionálny dialóg o návrhu reformy spoločnej rybárskej politiky