Навигационна пътека

News :: Реформата на ОПОР: напредък в Съвета

Реформата на ОПОР: напредък в Съвета

(24/04/2013) На 22 април в Люксембург се проведе заседание на Съвета по рибарство, на което бяха обменени мнения относно основния регламент за Общата политика в областта на рибарството. В центъра на дискусиите стояха три въпроса, поставени от Ирландското председателство към министрите: (1) споразумение относно срока за приключване на преговорите с Европейския парламент, с цел да се постигне политическо споразумение до началото на лятото; (2) допустими граници за гъвкавост по ключови въпроси (максимален устойчив улов, забрана за изхвърляне, регионализация, управление на капацитета на флота), (3) как да се решават институционалните въпроси, свързани с многогодишните планове.

Комисар Даманаки подкрепи усилията на Ирландското председателство за постигане на споразумение възможно най-скоро и се присъедини към оценката, че сближаването на позициите е възможно. Дискусията беше много положителна и даде възможност на председателството да заключи, че министрите са одобрили подхода си по преговорите. На следващото заседание на Съвета през май се очаква оценка на резултатите от преговорите с Европейския парламент, с цел постигане на политическо споразумение.

Напредък на междуинституционалния диалог относно предложението за реформа на ОПОР