V rámci programu Komisie pre lepšiu právnu reguláciu je k dispozícií viac možností podieľať sa na tvorbe práva EÚ.

Lepšia právna regulácia: prečo a ako

Úvodné návrhy

Pošlite nám svoje názory na úvodné návrhy nových právnych predpisov alebo plánov hodnotenia jednotlivých právnych predpisov a kontrol vhodnosti skupín právnych predpisov. Navrhované opatrenia sú uvedené v dokumentoch nazývaných plány a úvodné posúdenia vplyvu.

Pošlite spätnú väzbu k plánom a úvodným posúdeniam vplyvu

Potenciálne vplyvy

Prostredníctvom verejných konzultácií môžete vyjadriť svoje názory na rôzne aspekty posúdení vplyvu pred tým, ako Komisia dokončí svoje návrhy. Posúdenia vplyvu sa týkajú otázok, ktoré treba riešiť, potreby prijatia opatrenia na úrovni EÚ a potenciálnych účinkov rôznych navrhnutých alternatív.

Konzultačné obdobie:

minimálne 12 týždňov

Zapojte sa do verejných konzultácií

Návrh Komisie

Po tom, ako Komisia prijala legislatívny návrh a postúpila ho na prijatie v Európskom parlamente a Rade, môžete poskytnúť svoju spätnú väzbu k tomuto návrhu a uverejnenej správe o posúdení vplyvu. Komisia zozbiera všetky poskytnuté názory a predloží ich Európskemu parlamentu a Rade.

Obdobie na zaslanie spätnej väzby:

8 týždňov po uverejnení návrhu Komisie vo všetkých jazykoch EÚ

Poskytnite spätnú väzbu k legislatívnym návrhom Komisie

Hodnotenia a kontroly vhodnosti

Prostredníctvom verejných konzultácií môžete prispieť k hodnoteniam a kontrolám vhodnosti fungovania existujúcich právnych predpisov v praxi.

Konzultačné obdobie:

minimálne 12 týždňov

Zapojte sa do verejných konzultácií

Návrhy vykonávacích a delegovaných aktov.

Môžete vyjadriť svoje názory na návrhy znení aktov Komisie, ktoré menia alebo dopĺňajú menej dôležité prvky existujúcich právnych predpisov prostredníctvom delegovaných aktov, alebo stanovujú podmienky vykonávania existujúcich právnych predpisov v celej EÚ, a to prostredníctvom vykonávacích aktov.

Obdobie na zaslanie spätnej väzby:

4 týždne

Vaše názory na návrhy vykonávacích a delegovaných aktov

Ako zlepšiť existujúce právne predpisy

Kedykoľvek nám môžete poslať váš názor na to, ako by sa dali zlepšiť existujúce právne predpisy. Komisia preskúma vaše návrhy s cieľom zjednodušiť právne predpisy EÚ a znížiť regulačné zaťaženie. Svoje nápady môžete posielať na odkaz na Platformu REFIT

Obdobie na zaslanie spätnej väzby: bez obmedzenia

Podeľte sa o svoje názory na to, ako zjednodušiť právne predpisy EÚ

Ďalšie možnosti

Komisia takisto môže uskutočniť konzultácie aj o iných typoch dokumentov – napríklad o zelených knihách, ktoré Komisia vydáva s cieľom podnietiť diskusiu na určité témy na európskej úrovni.

Konzultačné obdobie:

minimálne 12 týždňov

Zapojte sa do verejných konzultácií

 

Prihláste sa k odberu

Môžete sa prihlásiť k odberu e-mailových upozornení o nových plánoch, úvodných posúdeniach vplyvu a verejných konzultáciách.

Transparentnosť

Ak zastupujete organizáciu alebo ste samostatne zárobkovo činná osoba a vaša činnosť je zameraná na ovplyvňovanie rozhodovacieho procesu EÚ, skôr ako nám pošlete vaše príspevky, zaregistrujte sa v online databáze – registri transparentnosti EÚ.