De Commissie biedt u in het kader van haar agenda voor betere regelgeving meer inspraak in het EU-wetgevingsproces.

Betere regelgeving: waarom en hoe

Oorspronkelijk initiatief

Laat ons weten wat u vindt van onze ideeën voor nieuwe wetgeving of van onze plannen voor de evaluatie of fitness check van bestaande wetgeving. Die ideeën en plannen vindt u in onze "routekaarten" en "aanvangseffectbeoordelingen".

Feedback geven over routekaarten en aanvangseffectbeoordelingen

Mogelijke effecten

Via onze openbare raadplegingen kunt u ons laten weten wat volgens u de effecten van bepaalde voorstellen zijn, nog voordat de Commissie deze definitief heeft vastgesteld. Bij een effectbeoordeling wordt bekeken welke problemen moeten worden aangepakt, of dat in EU-verband moet gebeuren en wat de gevolgen van verschillende opties zijn.

Raadplegingsperiode:

- minstens 12 weken

Meedoen aan openbare raadplegingen

Definitief voorstel

Zodra de Commissie een wetsvoorstel heeft vastgesteld en ter goedkeuring aan het Europees Parlement en de Raad heeft voorgelegd, kunt u op dit voorstel en op de gepubliceerde effectbeoordeling reageren. De Commissie geeft de ontvangen feedback door aan het Parlement en de Raad.

Feedbackperiode:

- 8 weken na publicatie van het Commissievoorstel in alle EU-talen

Feedback geven op een wetsvoorstel van de Commissie

Evaluaties en fitness checks

Via openbare raadplegingen kunt u bijdragen aan evaluaties en fitness checks waarmee wordt nagegaan of en in hoeverre bestaande wetgeving voldoet.

Raadplegingsperiode:

- minstens 12 weken

Meedoen aan openbare raadplegingen

Uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen

Uitvoeringshandelingen en gedelegeerde handelingen zijn besluiten van de Commissie waarmee zij niet-essentiële elementen van bestaande wetgeving aanpast of de voorwaarden voor uniforme toepassing ervan in de hele EU vastgelegd. U krijgt de gelegenheid om op de plannen voor dergelijke besluiten te reageren.

Termijn voor feedback:

- 4 weken

Geef uw mening over voorstellen voor gedelegeerde en uitvoeringshandelingen

Bestaande wetgeving verbeteren

U kunt ons op elk moment laten weten hoe bestaande wetgeving kan worden verbeterd of vereenvoudigd, of minder belastend kan worden gemaakt. De Commissie zal uw suggesties bekijken. Leg uw ideeën voor aan het REFIT-platform

Feedbackperiode: Onbeperkt

Suggesties doen om EU-wetgeving te vereenvoudigen

Andere mogelijkheden

De Commissie kan ook om uw mening over andere soorten documenten vragen, bijvoorbeeld over een groenboek waarmee de discussie op EU-niveau over een bepaalde problematiek wordt aangezwengeld.

Raadplegingsperiode:

- minstens 12 weken

Meedoen aan openbare raadplegingen

 

Abonnement

Wilt u op de hoogte blijven, dan kunt u zich abonneren. U krijgt dan een e-mail bij elke nieuwe routekaart, aanvangseffectbeoordeling of raadpleging.

Transparantie

Probeert u als vertegenwoordiger van een organisatie of als zelfstandige invloed op het besluitvormingsproces van de EU uit te oefenen, schrijf u dan in het online EU-transparantieregister in, voor u ons uw bijdrage stuurt.