Tänu Euroopa Komisjoni parema õigusloome tegevuskavale on teil nüüd Euroopa Liidu õigusloomeprotsessis kaasalöömiseks rohkem võimalusi.

Parem õigusloome: miks ja kuidas?

 

Esialgsed ideed

Andke meile teada, mida arvate meie ideedest võtta vastu uus õigusakt, mõnda õigusakti hinnata või kontrollida mitme omavahel seotud õigusakti toimivust. Ettepanekud lisatakse tegevuskavadesse ja esialgsetesse mõjuhinnangutesse.

Andke tagasisidet tegevuskavade ja esialgsete mõjuhinnangute kohta

Võimalik mõju

Osaledes avalikes konsultatsioonides, saate mõjuhinnangu kohta oma arvamuse esitada enne, kui komisjon ettepaneku lõplikult vormistab. Mõjuhinnangus märgitakse, millised on lahendamist vajavad probleemid, kas on vaja ELi tasandi meetmeid ja milline on pakutud lahenduste võimalik mõju.

Konsulteerimine kestab:

vähemalt 12 nädalat.

Osalege avalikes konsultatsioonides

Komisjoni ettepanek

Kui komisjon on koostanud seadusandliku ettepaneku ning esitanud selle vastuvõtmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule, on teil võimalik esitada ettepaneku ja selle mõjuhinnangu aruande kohta oma arvamus. Komisjon kogub teie seisukohad kokku ning esitab need Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Tagasiside andmiseks on aega:

8 nädalat alates komisjoni ettepaneku avaldamisest kõikides Euroopa Liidu keeltes.

Andke tagasisidet komisjoni seadusandliku ettepaneku kohta

Hindamised ja toimivuskontrollid

Avalike konsultatsioonide kaudu saate osaleda kehtivate õigusaktide tulemuste hindamises ja nende toimivuskontrollis.

Konsulteerimine kestab:

vähemalt 12 nädalat.

Osalege avalikes konsultatsioonides

Rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide eelnõud

Teil on võimalik esitada oma arvamus komisjoni õigusaktide eelnõude kohta, millega kas muudetakse või täiendatakse kehtivate aktide mitteolemuslikke aspekte (delegeeritud õigusaktid) või määratakse kindlaks konkreetsed tingimused kehtivate õigusaktide ühetaoliseks rakendamiseks kogu ELis (rakendusaktid).

Tagasiside andmiseks on aega:

4 nädalat.

Jagage oma seisukohti rakendusaktide ja delegeeritud õigusaktide eelnõude kohta

Kuidas täiustada kehtivaid õigusakte?

Teil on võimalik igal ajal esitada meile oma ideid selle kohta, kuidas kehtivaid akte paremaks muuta. Komisjon analüüsib teie ettepanekuid ELi õiguse lihtsustamise ja halduskoormuse vähendamise kohta. Esitage oma ideed REFITi platvormis

Tagasisidet saab anda: igal ajal.

Esitage oma ettepanekud ELi õiguse lihtsustamiseks

Muud võimalused

Komisjon korraldab konsultatsioone ka muud liiki dokumentide, näiteks roheliste raamatute kohta. Komisjon avaldab rohelise raamatu, et algatada mõnel teemal Euroopa tasandi arutelu.

Konsulteerimine kestab:

vähemalt 12 nädalat.

Osalege avalikes konsultatsioonides

 

Tellige e-posti teated

Tellige e-posti teated, et olla kursis uute tegevuskavade, esialgsete mõjuhinnangute ja avalike konsultatsioonidega.

Läbipaistvus

Kui olete mõne organisatsiooni esindaja või FIE, kes osaleb ELi otsustusprotsessi mõjutavas tegevuses, registreerige oma andmed enne ettepanekute esitamist veebipõhises andmebaasis ELi läbipaistvusregister.