Díky programu Komise zaměřenému na zlepšení právní úpravy nyní existuje více možností, jak přispět k legislativnímu procesu EU.

Better regulation: why and how

Původní záměr

Zašlete nám své názory na původní záměry nových právních předpisů nebo na plánovaná hodnocení jednotlivých právních předpisů a kontroly účelnosti několika právních předpisů. Navrhovaná opatření se uvádějí v dokumentech nazývaných plány hodnocení a prvotní posouzení dopadů.

Vyjádřete se k plánům hodnocením a prvotním posouzením dopadu

Možné dopady

Prostřednictvím otevřených veřejných konzultací můžete vyjádřit své názory na různé aspekty posouzení dopadů, tzn. ještě předtím, než Komise finalizuje své návrhy. Posouzení dopadů se týkají otázek, které má EU v úmyslu řešit. Vyjadřují se k tomu, zda má zamýšlené opatření být přijato na úrovni EU, a prezentují potenciální dopady různých navrhovaných řešení.

Období konzultace:

minimálně 12 týdnů

Zúčastněte se veřejných konzultací

Návrh Komise

Poté, co Komise schválí legislativní návrh a předloží jej k přijetí v Radě a v Evropském parlamentu, k němu můžete poskytnout zpětnou vazbu. Stejně tak se můžete vyjádřit i ke zprávě o posouzení dopadů. Komise vaše připomínky shromáždí a předloží je Evropskému parlamentu a Radě.

Doba k poskytnutí zpětné vazby:

8 týdnů po zveřejnění návrhu Komise ve všech jazycích EU

Vyjádřete se k legislativním návrhům Komise

Hodnocení a kontroly účelnosti

Prostřednictvím otevřených veřejných konzultací můžete přispět k hodnocením a kontrolám účelnosti, které prověřují, jak stávající právní předpisy fungují v praxi.

Období konzultace:

minimálně 12 týdnů

Zúčastněte se veřejných konzultací

Návrhy prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci

Své názory můžete vyjádřit k návrhům dokumentů Komise, které pozměňují nebo doplňují méně podstatné prvky stávajících právních předpisů prostřednictvím aktů v přenesené pravomoci, nebo k těm, které upřesňují podmínky stávajících předpisů v zájmu jejich stejného uplatňování v celé EU prostřednictvím prováděcích aktů.

Doba k poskytnutí zpětné vazby:

4 týdny

Vyjádřete své stanovisko k návrhům prováděcích aktů a aktů v přenesené pravomoci

Jak zkvalitnit stávající právní předpisy

Kdykoli nám také můžete dát náměty, jak by bylo možné zvýšit kvalitu stávajících právních předpisů. Komise vaše návrhy na zjednodušení právních předpisů EU a snížení regulační zátěže prostuduje. Vaše myšlenky může zařadit do platformy programu REFIT

Doba k poskytnutí zpětné vazby: kdykoli

Podělte se o své názory na to, jak zjednodušit právní předpisy EU

Další možnosti

Komise může konzultovat také další druhy dokumentů. Jde např. o zelené knihy, které Komise vydává jako podnět k celoevropské diskusi na určité téma.

Období konzultace:

minimálně 12 týdnů

Zúčastněte se veřejných konzultací

 

Odběr zpráv

Můžete se přihlásit k odběru emailových oznámení týkajících se nových plánů hodnocení, prvotních posouzení dopadů a veřejných konzultací.

Transparentnost

Pokud zastupujete nějakou organizaci nebo jste osoba samostatně výdělečná činná a působíte v oblasti, která má vliv na rozhodovací procesy EU, je potřeba, abyste před tím, než nám zašlete své připomínky, zadali údaje o sobě do rejstříku transparentnosti EU (online databáze).