Politika

Zdravotníctvo, ktoré je na rozdiel od niektorých iných sektorov veľmi náročné na pracovnú silu, je jedným z najväčších odvetví hospodárstva EÚ a poskytuje prácu približne 17 miliónom ľudí (8 % z celkového počtu pracovných miest). Starnúca populácia a zvýšený dopyt po zdravotnej starostlivosti povedú k tomu, že toto odvetvie sa v budúcnosti stane kľúčovým z hľadiska tvorby pracovných miest.

Napriek tomu čelí sektor zdravotnej starostlivosti týmto výzvam:

  • starnúca pracovná sila a príliš málo nových pracovníkov, ktorí by nahradili tých, čo odchádzajú do dôchodku,
  • značná fluktuácia pracovníkov v niektorých oblastiach zapríčinená náročnými pracovnými podmienkami a relatívne nízkymi príjmami,
  • dopyt po nových zručnostiach potrebných na obsluhu inovatívnych technológií a na zvládanie zvýšeného výskytu chronických ochorení u starších osôb, ako sú cukrovka a srdcovo-cievne ochorenia.

Akčný plán pre pracovnú silu v oblasti zdravotnej starostlivosti v EÚ

Cieľom akčného plánu pre pracovnú silu v oblasti zdravotnej starostlivosti v EÚ – SWD(2012) 93 final Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) je podporovať spoluprácu členských štátov EÚ pri riešení uvedených problémov prostredníctvom týchto opatrení:

  • zlepšenie plánovania a odhadu dopytu po zdravotníckom personáli Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) ,
  • predvídanie budúcich potrieb v oblasti zručností a zlepšovanie kontinuálneho profesijného rozvoja/celoživotného vzdelávania Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) ,
  • zlepšenie náboru a stabilizácie zdravotníckeho personálu Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) ,
  • zmierňovanie negatívneho vplyvu migrácie na systémy zdravotnej starostlivosti Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Tento plán je súčasťou všeobecnejšieho politického dokumentu s názvom „Smerom k oživeniu hospodárstva sprevádzanému tvorbou veľkého počtu pracovných miest“ – COM(2012) 173 final Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en) .

Pracovná skupina pre pracovnú silu v európskom zdravotníctve

Vytváranie priestoru na diskusiu a spoluprácu vnútroštátnych vlád a profesijných organizácií.

Zdravotnícky personál – záznamy zo stretnutí, prezentácie, podujatia Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu English (en)