Tabak

Regulácia výrobkov

Smernica o tabakových výrobkoch (2014/40/EÚ)  nadobudla účinnosť 19. mája 2014 a členské štáty ju mali transponovať do svojich právnych poriadkov do 20. mája 2016. V smernici o tabakových výrobkoch sa stanovujú pravidlá týkajúce sa výroby, prezentácie a predaja tabakových a súvisiacich výrobkov. Ide o cigarety, tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet, fajkový tabak, cigary, cigarky, bezdymové tabakové výrobky, elektronické cigarety a bylinné výrobky na fajčenie.

Smernica predovšetkým:

  • zakazuje cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet s charakteristickými arómami,
  • vyžaduje od výrobcov, aby členským štátom podávali podrobné správy o zložkách, ktoré sú súčasťou ich výrobkov, najmä pokiaľ ide o cigarety a tabak na vlastnoručné zhotovenie cigariet,
  • vyžaduje, aby výrobcovia umiestňovali na tabakové výrobky zdravotné varovania. Kombinované zdravotné varovania (obrázky aj text) musia pokrývať 65 % prednej a zadnej strany obalov cigaretových škatuliek a tabaku na vlastnoručné zhotovenie,
  • stanovuje minimálne rozmery zdravotných varovaní a pre určité tabakové výrobky ruší malé balenia,
  • zakazuje všetky propagačné a zavádzajúce prvky na tabakových výrobkoch,
  • zavádza celoeurópsky systém sledovania a kontroly na boj proti nezákonnému obchodu s tabakovými výrobkami,
  • umožňuje členským štátom, aby zakázali internetový predaj tabakových a súvisiacich výrobkov,
  • stanovuje požiadavky na bezpečnosť a kvalitu elektronických cigariet a
  • výrobcom ukladá povinnosť nahlasovať nové kategórie tabakových výrobkov pred ich uvedením na trh EÚ.