Κάπνισμα

Endocrine disruptors

Biocides

Κανονιστικό πλαίσιο για τα προϊόντα

Η οδηγία για τα προϊόντα καπνού (2014/40/EΕ)  τέθηκε σε ισχύ στις 19 Μαΐου 2014 και άρχισε να εφαρμόζεται στα κράτη μέλη της ΕΕ στις 20 Μαΐου 2016. Η οδηγία θεσπίζει κανόνες για την παραγωγή, την παρουσίαση και την πώληση προϊόντων καπνού και συναφών προϊόντων. Τα προϊόντα αυτά περιλαμβάνουν τα τσιγάρα, τον καπνό για στριφτά τσιγάρα, τον καπνό πίπας, τα πούρα, τα πουράκια, τον καπνό χωρίς καύση, τα ηλεκτρονικά τσιγάρα και τα προϊόντα καπνίσματος φυτικής προέλευσης.

Ειδικότερα, η οδηγία:

  • απαγορεύει τα τσιγάρα και τον καπνό για στριφτά τσιγάρα με χαρακτηριστικά αρώματα/γεύσεις,
  • υποχρεώνει την καπνοβιομηχανία να υποβάλλει λεπτομερείς εκθέσεις στα κράτη μέλη για τα συστατικά που χρησιμοποιούνται στα προϊόντα καπνού, ειδικότερα στα τσιγάρα και στον καπνό για στριφτά τσιγάρα,
  • απαιτεί να αναγράφονται στις συσκευασίες των προϊόντων καπνού και των συναφών προϊόντων προειδοποιήσεις σχετικά με τους κινδύνους για την υγεία. Οι συνδυασμένες προειδοποιήσεις για την υγεία (εικόνα και κείμενο) πρέπει να καλύπτουν το 65% της εμπρόσθιας και οπίσθιας όψης των πακέτων τσιγάρων και καπνού για στριφτά τσιγάρα,
  • καθορίζει ελάχιστες διαστάσεις για τις προειδοποιήσεις και καταργεί τις μικρές συσκευασίες για ορισμένα προϊόντα καπνού,
  • απαγορεύει όλα τα διαφημιστικά και παραπλανητικά στοιχεία στα προϊόντα καπνού,
  • θεσπίζει ένα πανευρωπαϊκό σύστημα παρακολούθησης και εντοπισμού για την καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου προϊόντων καπνού,
  • επιτρέπει στα κράτη μέλη να απαγορεύουν τις διαδικτυακές πωλήσεις προϊόντων καπνού και άλλων σχετικών προϊόντων,
  • καθορίζει απαιτήσεις ασφάλειας και ποιότητας για τα ηλεκτρονικά τσιγάρα που απευθύνονται στο ευρύ καταναλωτικό κοινό, και
  • υποχρεώνει τους κατασκευαστές να δηλώνουν κάθε νέο προϊόν καπνού προτού το διαθέσουν στην αγορά.