Тютюнопушене

Endocrine disruptors

Biocides

Регулиране на изделията

Директивата за тютюневите изделия (2014/40/ЕС)  влезе в сила на 19 май 2014 г., а от 20 май 2016 г. започна да се прилага в държавите от ЕС. С Директивата се определят правила за производството, представянето и продажбата на тютюневи изделия и свързани с тях продукти. Сред тях са цигари, тютюн за ръчно свиване на цигари, тютюн за лули, пури, пурети, бездимни тютюневи изделия, електронни цигари и растителни изделия за пушене.

По-специално с Директивата се:

  • забраняват цигарите и тютюна за ръчно свиване с характерни вкусово-ароматни качества;
  • изисква от тютюневата промишленост да предоставя подробни доклади на страните от ЕС относно използваните в тютюневите изделия съставки, по-специално в цигарите и тютюна за ръчно свиване;
  • изисква предупрежденията за вредите за здравето да фигурират върху опаковките на тютюневите изделия и свързаните с тях продукти. Предупрежденията (илюстрация и текст) трябва да заемат общо 65 % от предната и задната част на опаковките на цигари и тютюн за ръчно свиване;
  • определят минимални размери за предупрежденията и се премахват малките опаковки за някои тютюневи изделия;
  • забраняват всички рекламни и подвеждащи елементи върху тютюневите изделия;
  • въвежда общоевропейска система за наблюдение и проследяване с цел борба с незаконната търговия с тютюневи изделия;
  • позволява на страните членки да забранят интернет продажбите на тютюневи изделия и свързани с тях продукти;
  • определят изисквания за безопасност и качество за електронните цигари;
  • задължават производителите да уведомяват компетентните органи за нови тютюневи изделия, преди да ги пуснат на пазара на ЕС.