Inne działania UE

Polityka dotycząca zdrowia publicznego nie jest jedynym sposobem na zaradzenie problemom związanym z konsumpcją tytoniu:

  • Wysokie podatki nakładane na wyroby tytoniowe są bardzo skutecznym środkiem ograniczania konsumpcji tytoniu – szczególnie wobec młodych osób. Dyrektywa 2010/12/UE w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów tytoniowych zmienia strukturę i stawki akcyzy w oparciu o cele zdrowia publicznego.
  • Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) prowadzi dochodzenia związane z nielegalnym handlem wyrobami tytoniowymi. Osoby zajmujące się nielegalnym obrotem pozbawiają budżety krajowe ogromnych dochodów z podatków, działają na szkodę uczciwych sprzedawców i zaniżają ceny, zwiększając przystępność wyrobów tytoniowych, co ma negatywny wpływ na zdrowie publiczne. Na podstawie Ramowej Konwencji Światowej Organizacji Zdrowia o Ograniczeniu Użycia Tytoniu wynegocjowano i przyjęto w 2012 r. międzynarodowy protokół dotyczący nielegalnego obrotu wyrobami tytoniowymi. Ten nowy traktat międzynarodowy jest obecnie w trakcie procesu ratyfikacji.
  • Subsydiowanie produkcji tytoniu było kiedyś znaczącym lecz kontrowersyjnym elementem polityki rolnej UE. W interesie zdrowia publicznego bezpośrednie dotacje stopniowo wycofano.