Άλλες δραστηριότητες της ΕΕ

Οι πολιτικές για τη δημόσια υγεία δεν είναι ο μόνος τρόπος καταπολέμησης του καπνίσματος:

  • H υψηλή φορολόγηση των προϊόντων καπνού είναι εξαιρετικά αποτελεσματική για τη μείωση του καπνίσματος, με ιδιαίτερα σημαντικά αποτελέσματα στους νέους. Η οδηγία 2010/12/ΕΕ για τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στον καπνό τροποποιεί τη δομή και τους συντελεστές των φόρων αυτών, με γνώμονα τη δημόσια υγεία.
  • Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF) ερευνά υποθέσεις λαθρεμπορίου προϊόντων καπνού. Οι λαθρέμποροι στερούν από τα κράτη τεράστια φορολογικά έσοδα, ζημιώνουν τους έντιμους εμπόρους - και πωλούν φθηνότερα τα προϊόντα καπνού κάνοντάς τα πιο προσιτά, γεγονός αρνητικό για τη δημόσια υγεία. Το 2012, εγκρίθηκε μετά από διαπραγμάτευση ένα διεθνές πρωτόκολλο για το λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού, με βάση τη σύμβαση-πλαίσιο της ΠΟΥ για την καταπολέμηση του καπνίσματος. Αυτή η νέα διεθνής συνθήκη βρίσκεται στο στάδιο της κύρωσης.
  • Οι επιδοτήσεις του καπνού αποτελούσαν κάποτε σημαντικό και επίμαχο θέμα της ευρωπαϊκής γεωργικής πολιτικής. Για το συμφέρον της δημόσιας υγείας, οι άμεσες επιδοτήσεις του καπνού καταργήθηκαν σταδιακά.