Zákaz cezhraničnej reklamy a sponzorstva tabakových výrobkov

Reklama tabakových výrobkov má za následok zvýšenie spotreby – povzbudzuje deti a mladých dospelých, aby začali fajčiť. Takisto nabáda fajčiarov, aby zvýšili svoju spotrebu, znižuje motiváciu fajčiarov, aby prestali fajčiť, spôsobuje recidívu bývalých fajčiarov, vytvára prostredie, v ktorom je spotreba tabakových výrobkov vnímaná ako bežná a prijateľná, a podkopáva zdravotné upozornenia na tabakových výrobkoch.

Smernica o reklame na tabakové výrobky zakazuje na celom území EU cezhraničnú reklamu a sponzorstvo tabakových výrobkov v médiách iných ako televízia. Zákaz sa vzťahuje na tlačové médiá, rozhlas, internet a sponzorstvo podujatí, ktoré zahŕňajú viacero členských štátov, ako sú napríklad olympijské hry alebo preteky formuly 1. Bezplatná distribúcia tabakových výrobkov je na takýchto podujatiach zakázaná. Zákaz sa týka reklamy a sponzorstva, ktorých cieľom alebo priamym či nepriamym účinkom je propagácia určitého tabakového výrobku.

Reklama a sponzorstvo tabakových výrobkov v televízii sa zakázali už v roku 1989 (smernica o televízii bez hraníc 89/552/EHS). Túto smernicu nahradila smernica o službách audiovizuálnych médií (2007/65/ES)pdf prijatá decembri 2007, ktorou sa rozširuje uplatňovanie tohto zákazu na všetky formy komerčnej audiovizuálnej komunikácie vrátane umiestnenia tabakového výrobku do programu (tzv. product placement).

V máji 2008 Komisia uverejnila správu o implementácii smernice o reklame na tabakové výrobkypdf(258 KB) Vybrať preklady k predchádzajúcemu odkazu български (bg) čeština (cs) dansk (da) Deutsch (de) eesti keel (et) ελληνικά (el) English (en) español (es) français (fr) italiano (it) latviešu valoda (lv) lietuvių kalba (lt) magyar (hu) Malti (mt) Nederlands (nl) polski (pl) português (pt) română (ro) slovenščina (sl) suomi (fi) svenska (sv) .

Odporúčanie Rady o predchádzaní fajčeniu a o iniciatívach na zvyšovanie kontroly tabaku (2003/45/ES) sa týka iných foriem propagácie tabakových výrobkov. V tomto dokumente sa členským štátom odporúča, aby zakázali používanie ochranných známok tabakových výrobkov na iných ako tabakových výrobkoch alebo službách; zakázali používanie propagačných predmetov a tabakových vzoriek, používanie a uvádzanie akcií na podporu predaja (napr. zľavy, darčeky, odmeny alebo príležitosť zúčastniť sa na propagačnej súťaži alebo hre); zakázali používanie pútačov, plagátov a iných reklamných techník v budovách alebo vo vonkajších priestoroch (napríklad reklama na automatoch s tabakovými výrobkami); zakázali používanie reklamy v kinách a akékoľvek iné formy reklamy, sponzorstva alebo praktík, ktoré sú priamo alebo nepriamo určené na propagáciu tabakových výrobkov.

Pokaľ ide o medzinárodné právo, článok 13 rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku (FCTC) stanovuje povinnosti strán zakázať alebo obmedziť reklamu, propagáciu alebo sponzorstvo tabakových výrobkov. V júli 2007 sa konferencia zmluvných strán dohovoru rozhodla ustanoviť pracovnú skupinu, ktorej úlohou je vypracovať komplexný návrh usmernení na vykonávanie článku 13 dohovoru a predložiť odporúčania o kľúčových prvkoch protokolu o cezhraničnej reklame, propagácii a sponzorstve, ktoré by dopĺňali tieto usmernenia.


Tlačové správy týkajúce sa súdnych prípadov vo veci porušenia

arrowKomisia prijíma opatrenia proti členským štátom, ktoré porušujú zákaz sponzorstva tabaku
arrowReklama na tabakové výrobky: Európska komisia podniká kroky proti štyrom členským štátom
arrowKomisia podala na Európskom súdnom dvore žalobu na Nemecko
arrowReklama na tabakové výrobky: Európska komisia podniká kroky proti dvom členským štátom


Vec C-380/03 – Spolková republika Nemecko / Európsky parlament a Rada Európskej únie (Žaloba o neplatnosť - Aproximácia právnych predpisov - Smernica 2003/33/ES - Reklama a sponzorstvo tabakových výrobkov - Zrušenie článkov 3 a 4 - Voľba právneho základu - Zásada proporcionality)

arrowAbstrakt rozsudku


Rámcový dohovor WHO o kontrole tabaku

arrowRámcový dohovor WHO o kontrole tabaku