Utvärdering av medicinska metoder

Policy

Medicinska metoder är den praktiska tillämpningen av vetenskaplig kunskap för att förebygga och behandla sjukdomar. Utvärdering av medicinska metoder är en tvärvetenskaplig process där man på ett systematiskt, öppet, opartiskt och tillförlitligt sätt sammanställer information om metodernas medicinska, sociala, ekonomiska och etiska aspekter. Syftet är att få fram underlag för säkra och ändamålsenliga hälsopolitiska initiativ som är patientinriktade och ger bästa möjliga resultat.
Oavsett politiskt syfte måste utvärderingarna alltid bygga på forskning och vetenskapliga metoder.

Exempel på medicinska metoder är diagnos-, behandlings-, rehabiliterings- och preventionsmetoder, medicinsk utrustning, läkemedel och organisations- och stödsystem för hälso- och sjukvården.

I de flesta EU-länder spelar utvärderingen av medicinska metoder en viktig roll för hälsopolitiska beslut. Kommissionen stöder ett fördjupat samarbete mellan EU-länderna.

Samarbete om utvärdering av medicinska metoder

EU-kommissionen arbetar för närvarande på ett gemensamt initiativ med EU-länderna inom ramen för folkhälsoprogrammet. Tanken med initiativet är att

  • ringa in vad som kan göras bättre på EU-nivå
  • undvika dubbelarbete bland nationella myndigheter
  • sprida expertis som gynnar alla EU-länder
  • förbättra EU-ländernas utvärderingar
  • utveckla öppna styrverktyg, främst i förhållande till aktörerna
  • göra ett antal gemensamma vetenskapliga utvärderingar av ingrepp, medicinsk utrustning och läkemedel
  • genomföra läkemedelsforumets rekommendationer om läkemedlens relativa effekt.

Det gemensamma initiativet pågår under 2010–2012 och genomförs i 24 EU-länder och Eftaländerna Norge och Schweiz. Folkhälsoprogrammet bidrar med halva kostnaden, 6 miljoner euro.

Läs mer om projektet EUnetHTA (2006–2008)