Ocena zdravstvenih tehnologij

Politika

Zdravstvena tehnologija pomeni uporabo znanstvenih dognanj v zdravstveni negi in za preprečevanje bolezni. Ocena zdravstvene tehnologije je večdisciplinarni postopek, ki sistematično, pregledno, nepristransko in odločno združuje informacije o medicinskih, socialnih, ekonomskih in etičnih vprašanjih v zvezi z uporabo zdravstvene tehnologije. Na podlagi ocene oblikujejo zdravstvene politike, ki so varne, uspešne, usmerjene v bolnika in cenovno optimalne.
Ocenjevanje zdravstvene tehnologije mora ne glede na svoj politični namen vedno izhajati iz raziskovalnega dela in znanstvenih metod.

Primeri zdravstvene tehnologije: diagnosticiranje in zdravljenje, medicinska oprema, zdravila, rehabilitacija in preventiva, organizacijski in podporni sistemi zdravstvenega varstva.

V večini držav članic uporabljajo oceno zdravstvene tehnologije kot temeljni podatek pri sprejemanju odločitev o zdravstvenem varstvu. Evropska komisija si prizadeva še utrditi sodelovanje med državami članicami.

Sodelovanje pri ocenjevanju zdravstvene tehnologije

Evropska komisija in države članice vodijo skupni projekt – projekt skupnega ocenjevanja, ki sodi v sklop programa EU za zdravje. Projekt skupnega ocenjevanja naj bi:

  • dal jasno sliko o prednostih ocenjevanja zdravstvene tehnologije na ravni EU,
  • preprečil podvajanje dela med nacionalnimi agencijami,
  • seznanil s pridobljenimi ugotovitvami in izkušnjami vse države članice,
  • podprl ocene, ki jih opravijo v državah članicah EU,
  • pripravil pregledna orodja upravljanja, predvsem z vidika deležnikov,
  • pripravil skupne znanstvene ocene o zdravstvenih posegih, medicinskih pripomočkih in zdravilih,
  • uveljavil priporočila farmacevtskega foruma o relativni terapevtski vrednosti zdravil.

Projekt skupnega ocenjevanja bo trajal od leta 2010 do 2012, v njem pa sodeluje 24 držav članic ter Norveška in Švica iz skupine Efta. Projekt se sofinancira (50-odstotno) s sredstvi iz programa javnega zdravja, in sicer je zanj namenjenih 6 miljonov EUR.

Več o projektu EUnetHTA (2006–2008)