Posudzovanie zdravotníckej technológie

Politika

Pod zdravotníckymi technológiami sa rozumie využitie vedeckých poznatkov v zdravotnej starostlivosti a prevencii chorôb. Posudzovanie zdravotníckej technológie predstavuje viacodborový proces, počas ktorého sa systematicky, transparentne a nestranne sumarizujú informácie o lekárskych, sociálnych, ekonomických a etických otázkach súvisiacich s využitím zdravotníckych technológií. Cieľom posudzovanie je formulácia bezpečných a efektívnych politík v oblasti zdravia, ktoré sa v prvom rade zameriavajú na pacienta.
Napriek tomu, že posudzovanie má určité strategické ciele, musí sa vždy zakladať na objektívnom vedeckom výskume a metódach.

Príkladmi zdravotníckych technológií sú diagnostické a liečebné metódy, lekárske prístroje, farmaceutické výrobky, rehabilitačné a prevenčné metódy, ako aj organizačné a podporné systémy, v rámci ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť.

Takmer vo všetkých členských štátoch zohráva posudzovanie zdravotníckych technológií dôležitú úlohu pri kvalifikovanom a na dôkazoch založenom rozhodovaní. Európska komisia sa snaží o posilnenie spolupráce medzi členskými štátmi v tejto oblasti.

Spolupráca v oblasti posudzovania zdravotníckej technológie

Európska komisia a členské štáty v súčasnosti pracujú na iniciatíve Spoločná akcia v oblasti posudzovania zdravotníckej technológie. Tento iniciatíva má nasledujúce ciele:

  • získať jasné informácie o tom, čo sa dá zlepšiť v oblasti posudzovania zdravotníckej technológie na úrovni EÚ;
  • predísť posudzovaniu tej istej technológie viacerými národnými agentúrami;
  • šíriť odborné znalosti, z čoho by mali úžitok všetky členské štáty;
  • zlepšiť hodnotiaci proces v jednotlivých členských štátoch;
  • vypracovať transparentné administratívne nástroje, hlavne pokiaľ ide o zainteresované strany;
  • vypracovať celý rad spoločných vedeckých posúdení lekárskych zásahov, zdravotníckych prístrojov a farmaceutických produktov;
  • implementovať odporúčania farmaceutického fóra o relatívnej účinnosti liekov.

Na spoločnej akcii, ktorá je plánovaná na obdobie 2010 – 2012, sa okrem 24 členských štátov EÚ zúčastňujú aj dve krajiny EZVO – Nórsko a Švajčiarsko. Polovicu z 12-miliónového rozpočtu poskytuje EÚ z rozpočtu programu v oblasti verejného zdravia.

Viac o projekte EUnetHTA (2006 – 2008)