Sveikatos technologijų vertinimas

Politika

Sveikatos technologijos – tai sveikatos priežiūros ir ligų prevencijos srities mokslinių žinių pritaikymas. Sveikatos technologijų vertinimas yra tarpdalykinis procesas, per kurį sistemingai, skaidriai, objektyviai ir patikimai apibendrinama informacija apie su sveikatos technologijų naudojimu susijusias medicinines, socialines, ekonomines ir etines problemas. Jis padeda formuluoti saugią ir veiksmingą sveikatos politiką, kurios dėmesio centre – pacientas ir kuria siekiama užtikrinti kuo geresnį paslaugų kaštų ir kokybės santykį.
Kad ir kokie būtų politiniai tikslai, sveikatos technologijų vertinimas turi būti visada pagrįstas moksliniais metodais.

Sveikatos technologijų pavyzdžiai: diagnostiniai ir gydymo metodai, medicininė įranga, vaistai, reabilitaciniai ir prevenciniai metodai, sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizacinės ir paramos sistemos.

Daugelyje valstybių narių sveikatos technologijų vertinimas yra labai svarbus priimant įrodymais pagrįstus sveikatos srities sprendimus. Komisija siekia paskatinti valstybes nares bendradarbiauti šioje srityje.

Bendradarbiavimas sveikatos technologijų vertinimo srityje

Šiuo metu Europos Komisija kartu su valstybėmis narėmis pagal sveikatos programą įgyvendina bendrą iniciatyvą – sveikatos technologijų vertinimo bendrus veiksmus. Jais siekiama:

  • aiškiai nustatyti, ką būtų galima pagerinti ES mastu sveikatos technologijų vertinimo srityje;
  • išvengti nacionalinių agentūrų veiklos kartojimosi;
  • skleisti žinias, kad jomis galėtų naudotis visos ES šalys;
  • remti ES šalių atliekamus vertinimus;
  • kurti skaidrias valdymo priemones, visų pirma skirtas suinteresuotosioms šalims;
  • atlikti įvairius sveikatos priežiūros priemonių, įrangos ir vaistų bendrus mokslinius vertinimus;
  • įgyvendinti farmacijos forumo rekomendacijas dėl santykinio vaistų veiksmingumo.

2010–2012 m. bendruose veiksmuose dalyvauja 24 ES valstybės narės ir ELPA šalys (Norvegija ir Šveicarija). Jiems pagal Visuomenės sveikatos programą skirta 6 milijonai eurų (50% finansavimo).

Daugiau apie projektą EUnetHTA (2006–2008 m.)