Terveysteknologian arviointi

EU:n toimet

Terveysteknologia tarkoittaa tutkimustiedon soveltamista terveydenhuollossa ja sairauksien ehkäisyssä. Terveysteknologian arviointi on monitieteellinen menetelmä, jossa kootaan yhteen systemaattisella, avoimella, puolueettomalla ja yhtenäisellä tavalla tietoa terveysteknologian käyttöön liittyvistä lääketieteellisistä, sosiaalisista, taloudellisista ja eettisistä kysymyksistä. Tavoitteena on tuottaa asiantuntemusta turvallisen ja tehokkaan, potilaat huomioon ottavan ja parhaaseen mahdolliseen hinta-laatusuhteeseen pyrkivän terveyspolitiikan laatimisen tueksi.
Terveyspolitiikkaan liittyvistä tavoitteista huolimatta terveysteknologian arvioinnin lähtökohtana on aina oltava tutkimus ja tieteelliset menetelmät.

Esimerkkejä terveysteknologian piiriin kuuluvista asioista ovat diagnostiset ja hoitomenetelmät, lääketieteelliset laitteet, lääkevalmisteet, kuntoutus- ja ehkäisytoimenpiteet sekä organisaatiot ja tukijärjestelmät, joiden puitteissa terveydenhuoltoa tarjotaan.

Useimmissa jäsenmaissa terveysteknologian arvioinnilla on suuri merkitys tutkimukseen perustuvassa päätöksenteossa. Komission tavoitteena on lisätä jäsenmaiden välistä yhteistyötä tällä alalla.

Terveysteknologian arvioinnissa tehtävä yhteistyö

Euroopan komissio työstää parhaillaan yhdessä jäsenmaiden kanssa terveysteknologian arviointiin liittyvää yhteistä hanketta, joka on käynnistetty terveysohjelman yhteydessä. Yhteisen hankkeen tavoitteena on

  • selventää näkemystä siitä, mitkä terveysteknologian arvioinnin tavoitteet voidaan saavuttaa parhaiten EU-tasolla
  • estää eri maiden viranomaisia tekemästä samaa työtä moneen kertaan
  • levittää asiantuntemusta kaikkien EU-maiden hyödyksi
  • tukea EU-maiden omaa arviointityötä
  • kehittää hallintoa avoimemmaksi erityisesti sidosryhmien suuntaan
  • tuottaa useita yhteisiä tieteellisiä arviointeja hoitomenetelmistä, lääkinnällisistä laitteista ja lääkevalmisteista
  • panna täytäntöön lääkefoorumin antamia lääkevalmisteiden suhteellista tehokkuutta koskevia suosituksia.

Vuodesta 2010 vuoteen 2012 jatkuvassa yhteisessä hankkeessa on mukana 24 jäsenmaata sekä EFTA-maat Norja ja Sveitsi, ja se saa rahoitusta kansanterveysohjelmasta kuusi miljoonaa euroa (50 %).

Lisätietoa EUnetHTA-hankkeesta (2006–2008)