Tervishoiutehnoloogia hindamine

Poliitika

Tervishoiutehnoloogia kujutab endast teaduslike teadmiste kohaldamist tervishoius ja haiguste ennetamises. Tervishoiutehnoloogia hindamine on valdkondadevaheline protsess, mis võtab süstemaatilisel, läbipaistval, erapooletul ja üldistaval viisil kokku teabe tervishoiutehnoloogia kasutamisega seotud meditsiiniliste, sotsiaalsete, majanduslike ja eetiliste küsimuste kohta. Eesmärk on pakkuda teavet ohutu ja tõhusa tervishoiupoliitika väljatöötamiseks, mis on patsiendikeskne ning millega soovitakse saavutada parimad võimalikud tulemused.
Hoolimata selle poliitilistest eesmärkidest peab tervishoiutehnoloogia hindamine alati lähtuma teadusuuringutest ja teaduslikest meetoditest.

Näited tervishoiutehnoloogiast on järgmised: diagnostilised ja ravimeetodid, meditsiiniseadmed, farmaatsiatooted, rehabilitatsiooni- ja ennetusmeetodid, organisatsioonilised ja tugisüsteemid, mille raames tervishoiuteenuseid pakutakse.

Enamikes liikmesriikides on tervishoiutehnoloogia hindamisel täita oluline roll tõenditel põhinevate tervishoiualaste otsuste tegemises. Komisjoni eesmärk on kõnealuses valdkonnas liikmesriikide vahelist koostööd tugevdada.

Koostöö tervishoiutehnoloogia hindamise valdkonnas

Euroopa Komisjon teeb hetkel liikmesriikidega koostööd seoses tervishoiutehnoloogia hindamise alase ühisalgatusega ehk terviseprogrammi ühismeetmega. Kõnealuse ühismeetme eesmärk on:

  • saada selgust, mida on võimalik ELis tervishoiutehnoloogia hindamise alal paremini teha;
  • vältida riiklike ametite vahelist topelttööd;
  • jagada eksperdiarvamusi kõigi ELi liikmesriikdie hüvanguks;
  • tugevdada ELi liikmesriikide teostatavaid hindamisi;
  • luua läbipaistvad juhtimisvahendid, eelkõige sidusrühmade jaoks;
  • koostada mitmeid ühiseid teaduslikke hinnanguid seoses sekkumiste, meditsiiniseadmete ja farmaatsiatoodetega;
  • rakendada farmaatsiatoodete foorumi soovitusi farmaatsiatoodete suhtelise tõhususe kohta.

Ühismeede, mis on loodud aastateks 2010–2012, hõlmab 24 ELi liikmesriiki ning EFTA riike Norrat ja Šveitsi ning seda rahastatakse (50% ulatuses) 6 milljoni euroga rahvatervise programmi raames.

Rohkem teavet projekti EUnetHTA kohta (2006–2008)