Αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Endocrine disruptors

Biocides

Πολιτική

Οι τεχνολογίες υγείας αφορούν την εφαρμογή επιστημονικών γνώσεων στους τομείς της υγειονομικής περίθαλψης και της πρόληψης ασθενειών. Η αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ) είναι μια πολυεπιστημονική διαδικασία που συνοψίζει, με συστηματικό, διαφανή, αντικειμενικό και αποτελεσματικό τρόπο, πληροφορίες σχετικές με τα ιατρικά, κοινωνικά, οικονομικά και δεοντολογικά ζητήματα που αφορούν τη χρήση των τεχνολογιών αυτών. Στόχος της είναι η διαμόρφωση ασφαλών και αποτελεσματικών πολιτικών για την υγεία που έχουν επίκεντρο τον ασθενή και επιδιώκουν την παροχή βέλτιστων υπηρεσιών.
Ανεξάρτητα από τους στόχους πολιτικής, η ΑΤΥ πρέπει να βασίζεται πάντα στην έρευνα και τις επιστημονικές μεθόδους

Μερικά παραδείγματα τεχνολογιών υγείας είναι οι μέθοδοι διάγνωσης και θεραπείας, ο ιατρικός εξοπλισμός, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι μέθοδοι αποκατάστασης και πρόληψης και τα συστήματα οργάνωσης και υποστήριξης εντός των οποίων παρέχεται υγειονομική περίθαλψη.

Στα περισσότερα κράτη μέλη, η ΑΤΥ παίζει καθοριστικό ρόλο στη λήψη αποφάσεων με βάση τεκμηριωμένα στοιχεία για θέματα υγείας. Η Επιτροπή επιδιώκει την προώθηση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών στον συγκεκριμένο τομέα.

Συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει από κοινού με τα κράτη μέλη την κατάρτιση κοινής πρωτοβουλίας, της Κοινής Δράσης στο πλαίσιο του Προγράμματος για την Υγεία, στον τομέα της ΑΤΥ. Με την κοινή αυτή δράση επιδιώκεται:

  • να διατυπωθούν σαφείς προσανατολισμοί για τη βελτίωση της ΑΤΥ σε επίπεδο ΕΕ
  • να αποφευχθεί η αλληλοεπικάλυψη εργασιών μεταξύ των εθνικών υπηρεσιών
  • να διαδοθεί η τεχνογνωσία έτσι ώστε να ωφεληθούν όλες οι χώρες της ΕΕ
  • να ενισχυθούν οι αξιολογήσεις που διενεργούν τα κράτη μέλη της ΕΕ
  • να αναπτυχθούν διαφανή εργαλεία διακυβέρνησης, κυρίως μέσω των ενδιαφερόμενων μερών
  • να διενεργηθούν κοινές επιστημονικές αξιολογήσεις για τις επεμβάσεις, τον ιατρικό εξοπλισμό και τα φαρμακευτικά προϊόντα
  • να υλοποιηθούν οι συστάσεις του φαρμακευτικού φόρουμ για τη σχετική αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών προϊόντων

Η κοινή δράση (2010 - 2012), στην οποία συμμετέχουν 24 κράτη μέλη και η Νορβηγία και Ελβετία από τις χώρες ΕΖΕΣ, χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα για τη Δημόσια Υγεία σε ποσοστό 50%, δηλαδή με 6 εκατ. ευρώ.

Περισσότερα για το σχέδιο EUnetHTA (2006-2008)