Polityka UE

Technologie medyczne umożliwiają zastosowanie osiągnięć naukowych w opiece zdrowotnej i profilaktyce. Ocena technologii medycznych (health technology assessment – HTA) jest multidyscyplinarnym procesem, w ramach którego systematycznie gromadzi się przejrzyste, obiektywne i szczegółowe informacje o medycznych, społecznych, ekonomicznych i etycznych aspektach korzystania z danej technologii medycznej. Celem tego procesu jest tworzenie rzetelnych podstaw dla bezpiecznej i skutecznej polityki w zakresie zdrowia, która skupia się na potrzebach pacjentów i optymalnie wykorzystuje środki finansowe.
Pomimo politycznych celów HTA, nie może ona zatracić swojego naukowego charakteru i metodyki działania.

Przykładami technologii medycznej mogą być metody diagnostyczne i metody leczenia, sprzęt medyczny, leki, metody rehabilitacyjne i profilaktyczne, systemy organizacji i systemy wspierające służące świadczeniu usług opieki zdrowotnej.

W większości państw członkowskich HTA odgrywa bardzo istotną rolę w kształtowaniu polityki zdrowotnej opartej na dowodach. Celem Komisji jest zachęcenie państw członkowskich do zacieśnienia współpracy w tej dziedzinie.

Współpraca w zakresie oceny technologii medycznych

Wraz z państwami członkowskimi Komisja Europejska przygotowuje obecnie wspólną inicjatywę – wspólne działanie w ramach unijnego programu w dziedzinie zdrowia dotyczące oceny technologii medycznych. Celem tego wspólnego działania jest:

  • uzyskanie jaśniejszego obrazu tych aspektów HTA, które można udoskonalić dzięki działaniom UE
  • unikanie powielania zadań wykonywanych przez agencje krajowe
  • rozpropagowanie fachowej wiedzy, z której skorzystać mogą wszystkie kraje UE
  • zaostrzenie procesów oceny prowadzonych przez kraje UE
  • opracowanie przejrzystych narzędzi zarządzania, zwłaszcza w odniesieniu do zainteresowanych stron
  • sformułowanie wspólnych ocen naukowych na temat interwencji, urządzeń medycznych oraz wyrobów farmaceutycznych
  • wdrożenie zaleceń Forum Farmaceutycznego dotyczących względnej skuteczności leków

We wspólnym działaniu, mającym objąć lata 2010-2012, udział wezmą 24 państwa członkowskie, a także dwa państwa EFTA: Norwegia i Szwajcaria. Będzie ono w 50 proc. finansowane ze środków unijnego programu w dziedzinie zdrowia publicznego (6 milionów euro).

Więcej informacji na temat projektu EUnetHTA (2006-2008)