Politik

Det videnskabelige fundament inden for sundhedspleje og sygdomsforebyggelse danner grundlag for udvikling af sundhedsteknologi. Vurdering af sundhedsteknologi favner over flere fagområder og bygger på systematiske, gennemsigtige, objektive og veldokumenterede oplysninger om de medicinske, sociale, økonomiske og etiske aspekter, der er forbundet med anvendelsen af sundhedsteknologi. Resultaterne skal danne grundlag for sikre, effektive og patientorienterede politikker, der giver størst muligt udbytte.
Selv om vurderinger af sundhedsteknologi altså har et politisk formål, skal de altid tage udgangspunkt i forskning og videnskabelige metoder.

Sundhedsteknologi er mange ting – bl.a. diagnose- og behandlingsmetoder, medicinsk udstyr, lægemidler, genoptrænings- og forebyggelsesmetoder samt organisatoriske og andre rammer for sundhedsplejen.

I de fleste medlemslande udgør sundhedsteknologivurderinger en vigtig del af det videnskabelige grundlag for sundhedspolitiske beslutninger. Kommissionen vil gerne se et styrket samarbejde mellem landene på dette område.

Samarbejde om vurdering af sundhedsteknologi

Europa-Kommissionen arbejder i øjeblikket på et fælles initiativ – en fælles aktion inden for sundhedsprogrammet – sammen med medlemslandene. Formålet med dette samarbejde om vurdering af sundhedsteknologi er at:

  • få nogle klare idéer om, hvad EU kan gøre bedre på området
  • undgå dobbeltarbejde i de nationale organer
  • dele ekspertise blandt alle EU-lande
  • styrke EU-landenes evalueringer
  • skabe gennemsigtige styringsværktøjer, navnlig i forhold til interessenter
  • frembringe fælles videnskabelige vurderinger af indgreb, medicinsk udstyr og lægemidler
  • gennemføre lægemiddelforummets anbefalinger om lægemidlers relative virkning.

Samarbejdet skal løbe fra 2010 til 2012. Det omfatter 24 medlemslande og EFTA-landene Norge og Schweiz og modtager en støtte på 6 millioner euro fra sundhedsprogrammet (50 %).

Mere om EUnetHTA-projektet (2006-2008)