Политика

Здравната технология е приложението на научното познание в здравните грижи и профилактиката на болестите. Оценката на здравни технологии (HTA) е мултидисциплинарен процес, обобщаващ систематично, прозрачно, безпристрастно и ясно информация по медицински, социални, икономически и етични въпроси, свързани с използването на здравни технологии. Нейната цел е да предоставя информация за формулирането на безопасни и ефективни здравни политики, съсредоточени върху пациентите и търсещи постигане на максимален резултат.
Въпреки политическите си цели, оценката на здравни технологии винаги трябва да бъде основана на изследователски и научни методи.

Примери за здравни технологии са методите за диагностициране и лечение, медицинското оборудване, лекарствените средства, методите за рехабилитация и профилактика, организационните и помощните системи, в рамките на които се предоставят здравни услуги.

В повечето държави-членки оценката на здравни технологии играе важна роля в основаното на факти вземане на решения. Комисията се стреми към засилване на сътрудничеството между страните членки в тази област.

Сътрудничество при оценка на здравни технологии

В момента Европейската комисия работи заедно със страните членки по съвместна инициатива – съвместно действие по линия на здравната програма - в областта на оценката на здравни технологии. Целта на съвместното действие е да:

  • се получат ясни ориентири за това какво по отношение на оценката на здравни технологии може да бъде постигнато по-добре на ниво ЕС
  • се избегне дублиране на работата между национални агенции
  • се разпространи опит, от който ще имат полза всички държави от ЕС
  • се повиши ефективността на оценките, извършвани от държавите от ЕС
  • се разработят инструменти за прозрачно управление, по-специално по отношение на заинтересованите лица
  • се извършат съвместни научни оценки на интервенции, медицинско оборудване и фармацевтични средства
  • се изпълнят препоръките на Фармацевтичния форум за относителната ефективност на фармацевтичните средства

Съвместното действие , обхващащо периода от 2010 до 2012 г., включва 24 държави-членки и страните от ЕАСТ Норвегия и Швейцария, като получава финансиране (50 %) от 6 млн. евро по линия на Програмата за обществено здраве.

Още за проекта EUnetHTA (2006 г. -2008 г.)