Ocena technologii medycznych

Współpraca w zakresie oceny technologii medycznych

W 2010 r. w ramach unijnego programu w dziedzinie zdrowia rozpoczęte zostało wspólne działanie w sprawie oceny technologii medycznych (ang. health technology assessment – HTA), z udziałem przedstawicieli krajów członkowskich UE, EFTA oraz EOG.

Koordynacja wspólnego działania

Za koordynację z ramienia wspólnego projektu EUnetHTA odpowiada Dania, którą reprezentuje Krajowa Rada ds. Zdrowia.

Spotkania

Po spotkaniach przygotowawczych , które miały miejsce w 2009 r., wspólne działanie oficjalnie rozpoczęto w styczniu 2010 r. Zakończenie tego projektu planowane jest na koniec 2012 r. Zarządzanie projektem odbywa się w głównej mierze poprzez dwa coroczne spotkania: coroczne posiedzenie Forum zainteresowanych stron (w którym udział biorą europejskie organizacje patronackie reprezentujące ten sektor, pacjentów/konsumentów, pracowników służby zdrowia oraz podmioty odpowiedzialne za jej finansowanie) oraz Zgromadzenie Plenarne Wspólnego Działania (z udziałem wszystkich agencji HTA, a także obserwatorów z ramienia Forum zainteresowanych stron). Oba te wydarzenia odbywają się co roku, w maju.

Wspólne działanie w zakresie oceny technologii medycznych (HTA)

Celem tego projektu, finansowanego ze środków unijnego programu w dziedzinie zdrowia, jest:

  • ułatwienie wydajnego użytkowania środków HTA w Europie
  • stworzenie trwałego systemu dzielenia się wiedzą w zakresie HTA
  • promowanie dobrych praktyk w zakresie metod i procedur HTA

Realizacja

Wdrażaniem unijnego programu w dziedzinie zdrowia, zarządzaniem wybranymi projektami oraz opracowywaniem mechanizmów wspólnego działania zajmuje się Agencja Wykonawcza ds. Zdrowia i Konsumentów.