Αξιολόγηση των τεχνολογιών στον τομέα της υγείας

Endocrine disruptors

Biocides

Συνεργασία για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας

Στο πλαίσιο του προγράμματος της ΕΕ για την υγεία, δρομολογήθηκε το 2010 κοινή δράση για την αξιολόγηση των τεχνολογιών υγείας (ΑΤΥ), με τη συμμετοχή εκπροσώπων χωρών της ΕΕ, της ΕΖΕΣ και του ΕΟΧ.

Συντονιστής της κοινής δράσης

Τον συντονισμό της κοινής δράσης έχει αναλάβει η Δανία (εκπροσωπούμενη από το Εθνικό Συμβούλιο Υγείας), μέσω της γραμματείας του δικτύου συνεργασίας EUnetHTA.

Συνεδριάσεις

Μετά από προπαρασκευαστικές συνεδριάσεις  το 2009, η κοινή δράση τέθηκε επίσημα σε εφαρμογή τον Ιανουάριο 2010 και θα ολοκληρωθεί στο τέλος του 2012. Βασικές για τη γενικότερη διαχείριση της πρωτοβουλίας είναι δύο ετήσιες συνεδριάσεις: η ετήσια συνεδρίαση του φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών (στο οποίο συμμετέχουν ευρωπαϊκές οργανώσεις που εκπροσωπούν τη βιομηχανία, τους ασθενείς/καταναλωτές, τους απασχολούμενους στον τομέα της υγείας και τους οργανισμούς χρηματοδότησης) και η σύνοδος της ολομέλειας της κοινής δράσης (στην οποία συμμετέχουν όλοι οι φορείς που ασχολούνται με την αξιολόγηση τεχνολογιών υγείας, καθώς και παρατηρητές από το φόρουμ ενδιαφερόμενων μερών). Και οι δύο αυτές εκδηλώσεις πραγματοποιούνται κάθε χρόνο τον Μάιο.

Κοινή Δράση για την ΑΤΥ

Η πρωτοβουλία αυτή, που χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα της ΕΕ για την υγεία σκοπεύει:

  • να διευκολύνει την αποτελεσματική χρήση των ευρωπαϊκών πόρων στον τομέα της ΑΤΥ
  • να δημιουργήσει ένα βιώσιμο σύστημα ανταλλαγής γνώσεων στον τομέα της ΑΤΥ
  • να προαγάγει ορθές πρακτικές όσον αφορά τις μεθόδους και τις διαδικασίες ΑΤΥ

Υλοποίηση

Ο Εκτελεστικός Οργανισμός για την Υγεία και τους Καταναλωτές υλοποιεί τα προγράμματα της ΕΕ για την υγεία, διαχειρίζεται επιλεγμένα σχέδια και επιτηρεί τον μηχανισμό της κοινής δράσης.