Μακροχρόνια φροντίδα

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης...

Στην Ευρωπαϊκή Ένωση τα κράτη μέλη είναι υπεύθυνα για τη διαχείριση των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης – και για τη χρηματοδότηση και το σχεδιασμό τους – ανάλογα με τις ανάγκες του πληθυσμού. Όλα τα εθνικά συστήματα υγειονομικής περίθαλψης αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή νέες προκλήσεις, ιδίως λόγω της γήρανσης του πληθυσμού και των μεγαλύτερων απαιτήσεων των ασθενών. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων η Ένωση προτείνει να καταβληθούν συντονισμένες προσπάθειες στον τομέα του εκσυγχρονισμού. Για να στηρίξει δε τα κράτη μέλη στις εκσυγχρονιστικές τους προσπάθειες, συνιστά τρεις μακροπρόθεσμους στόχους για τα εθνικά συστήματα, στόχοι οι οποίοι θα πρέπει να επιτευχθούν εκ παραλλήλου: προσβασιμότητα, δεδομένου ότι η πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη αποτελεί δικαίωμα του πολίτη. Συχνά όμως η προσβασιμότητα παρεμποδίζεται από την κοινωνική κατάσταση του ατόμου. Για τον λόγο αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό να έχουν πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη οι μειονεκτούσες ομάδες και τα φτωχότερα μέλη της κοινωνίας· υγειονομική περίθαλψη υψηλής ποιότητας, για την οποία οι εθνικές κυβερνήσεις οφείλουν να επιτύχουν τη βέλτιστη ισορροπία ανάμεσα στα οφέλη για την υγεία και στο κόστος της φαρμακευτικής και θεραπευτικής αγωγής· και τέλος, βιωσιμότητα, δεδομένου ότι απαιτείται ένα ορισμένο επίπεδο χρηματοδότησης προκειμένου να εξασφαλιστεί η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προσβάσιμων από τους πολίτες.